En litteraturgranskning över meningsfullhet och livskvalitet hos personer med Amyotrofisk lateralskleros

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

Sammanfattning: Amyotrofisk lateralskleros [ALS] är en progressiv neuromuskulär sjukdom som inte har en botande behandling. I Sverige insjuknar varje år 200 personer i ALS och sjukdomen förekommer oftast hos personer i medelåldern. En grundläggande princip inom arbetsterapi är att underlätta möjlighet till meningsfull aktivitet, därför anses arbetsterapi vara en viktig del i behandlingen. Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka om personer med ALS kan uppleva en meningsfullhet och livskvalitet i vardagen trots deras progrerierande sjukdom. Studien är en litteraturstudie där 15 artiklar behandlats och analyserats med hjälp av en manifest innehållsanalys. Resultaten från studien visar att personer med ALS kan uppleva meningsfullhet och livskvalitet och det är några gemensamma faktorer som underlättar detta. Dessa faktorer är familj, vänner och bra vård. Artiklarna visade även på att personer med ALS vill fortsätta vara aktiva så länge som möjligt och ser detta som meningsfullt. En slutsats som kan dras är att arbetsterapeutiska interventioner är fördelaktigt för personer med ALS då hjälpmedel och anpassningar är av stor vikt i behandlingen och gör dem mer självständiga.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)