Var det en våldtäkt - En undersökning om begreppet våldtäkt och dess innebörd över tiden i den svenska rättstillämpningen

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Ett mycket ofta debatterat ämne är vad som ska omfattas inom straffansvaret för våldtäkt och hur den rättsliga prövningen ska gå till. Genom den debatt som förevarit har tankar och idéer kring begreppet våldtäkt som sådant uppkommit. Det övergripande syftet med denna uppsats är därför att närmare undersöka begreppet våldtäkt och dess innebörd över tiden. Uppsatsen avser att besvara om och i vilken utsträckning en förändring av betydelsen av begreppet våldtäkt kan sägas återspeglas i den svenska rättstillämpningen. Detta sker främst genom att analysera praxis och förarbeten. Historiskt sett har våldtäktsbrottet genomgått stora förändringar avseende dess innebörd. Tittar man tillbaka i historien avsåg våldtäktsbrottet att bevara och skydda äktenskapet som institution och familjens ära samt förhindra att familjeegendom delades upp på grund av utomäktenskapliga barn. Detta skiljer sig avsevärt från idag då syftet är att skydda enskilda kvinnor och mäns sexuella integritet och självbestämmande. Vid införandet av brottsbalken krävdes för att gärningen skulle bedömas som en våldtäkt att gärningsmannen med fysisk kraft misshandlat eller med sin kroppsvikt hämmat offrets rörelsefrihet eller uttalat hot som innefattade direkt risk för våld. Omständigheter så som att offret och förövaren haft en sexuell relation tidigare, att offret inte gjort tillräckligt motstånd samt att offret följt med i en okänd bil kunde leda till att övergreppet inte bedömdes som en våldtäkt. För att en gärning ska bedömas som våldtäkt idag krävs det antingen våld eller hot om brottslig gärning eller att gärningsmannen utnyttjat att offret befunnit sig i en särskilt utsatt situation. Våldet kan vara av lindrigare karaktär och hotet behöver inte riktas direkt mot offret. En gärning kan bedömas som våldtäkt även om offret tagit initiativ, varit passiv eller om handlingen inte hade något sexuellt syfte. Våldtäkt idag är därmed ett väsentligt mera vidsträckt begrepp som omfattar många olika typer av gärningar. Det är primärt genom en jämförelse av rättsfall under en längre period som man kan se den ändring av betydelsen för begreppet våldtäkt som har skett inom rättstillämpningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)