Konstruktioner av förskolläraren : Förskollärarsubjektet i kvalitetsgranskningar år 2000-2018

Detta är en Master-uppsats från Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats var att analysera och jämföra konstruktioner av förskollärarsubjektet i statliga kvalitetsgranskningar av den svenska förskolan under åren 2000–2018, samt att analysera diskursiva förskjutningar kring ’förskolläraren’ under samma tidsperiod. Studien tar sin teoretiska och metodologiska utgångspunkt i Carol Bacchis poststrukturalistiska policyanalys, även kallad WPR-analys. WPR står för ”What’s the Problem Represented to be?”, vilket också utgör den första av sju frågeställningar vilka tillsammans bildar utgångspunkten för Bacchis analytiska tillvägagångssätt. Genom WPR-analys av vilka problem och lösningar som produceras i policytexter möjliggörs samtidigt analys av subjektskonstruktioner och diskursiva förskjutningar över tid. Vid läsning av tidigare forskning fann jag att denna gick att kategorisera i tre huvudsakliga diskurser, vilka jag valde att benämna Den könskodade läraren, Den professionella läraren samt Den reglerade eller bristfällige läraren. Studiens resultat påvisade att ’förskolläraren’ främst subjektifieras i enlighet med Den professionella läraren i samtliga utvalda kvalitetsgranskningar. Denna diskurs kännetecknas av individualisering och differentiering av ansvar, externa utvärderingar av kvalitet, i termer av måluppfyllelse, samt tydlig inverkan av en nyliberal diskurs. Resultatet påvisade dock även en viss diskursiv förskjutning över tid, då den dominerande professionella diskursen under senare år tydligt utmanas av diskursen Den reglerade eller bristfällige läraren, varigenom ’förskolläraren’ tillskrivs en mer reglerad och instrumentell position som utförare av policybeslut.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)