Vård av transpersoner : Upplevelser ur sjuksköterskors och sjuksköterskestudenters perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Transperson är ett paraplybegrepp för personer som upplever att det kön de fötts med inte överensstämmer med deras identitet. Många upplever lidande till följd av transidentiteten och kan få hjälp med könskorrigerande vård. Gruppen är även i risk för fysisk och psykisk ohälsa. Många transpersoner upplever positiva möten med vården, men de flesta har även erfarit möten som varit det motsatta. Detta leder till att många undviker att söka vård. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors och sjuksköterskestudenters upplevelse av att vårda transpersoner. Metod: En litteraturbaserad metod användes, där systematisk sökning gjordes i två databaser. Nio kvalitativa artiklar analyserades och sammanställdes till ett nytt resultat. Resultat: Ur analysen identifierades fyra teman: blandade känslor, bristande kunskap, svårigheter vid bemötandet samt en vilja att lära mer. Dessa utgjordes av 14 underteman. Konklusion: Mer kunskap och erfarenhet behövs för att kunna erbjuda en god och jämlik vård till transpersoner. Detta skulle även bidra till sjuksköterskans känsla av säkerhet i yrkesrollen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)