Sökning: "lantmäteriet gävle"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade orden lantmäteriet gävle.

 1. 1. Hur ska framtida prioriteringar göras mellan livsmedels- och bostadsförsörjning då efterfrågan på markutnyttjande förväntas öka

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Disa Jarl; [2023]
  Nyckelord :Agricultural land; land use; sustainability; legislation; food supply; housing supply.; Jjordbruksmark; markanvändning; hållbarhet; lagstiftning; livsmedelsförsörjning; bostadsförsörjning;

  Sammanfattning : Både globalt och här i Sverige så sker en befolkningsökning och enurbanisering som resulterar i att städer behöver utvecklas och bli större. Föratt kunna bygga bostäder och infrastruktur behöver mark tas i anspråk som idagsläget används för något annat. LÄS MER

 2. 2. I vilken mån kan avstyckning och klyvning sammanföras i fastighetsbildningslagen? : Konsekvenser vid en eventuell langändring

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Yousef Mansour; [2023]
  Nyckelord :Splitting; severance; Land Survey; disputes; Property Formation Act; Klyvning; avstyckning; Lantmäteriet; tvister; fastighetsbildningslagen;

  Sammanfattning : Fastighetsbildning i Sverige är en process som innebär förändringar i fastighetsindelningengenom både nybildning och ombildning av fastigheter. Genom dessa åtgärder anpassasfastigheterna till förändrade behov och markanvändningen effektiveras. LÄS MER

 3. 3. Kan omarrondering bidra till miljön : -En studie på om omarrondering kan öka förmåga att binda koldioxid,minska transportsträckor och ge ökad möjlighet till att inventeranaturvärden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Edblom Lina; [2023]
  Nyckelord :omarrondering; miljö; naturvärden;

  Sammanfattning : I Dalarnas län är en stor del av de skogsfastigheter som finns starktägosplittrade i långa smala stycken vilket gör att fastigheterna är svåra attbruka och inte effektiva för sitt ändamål. Att genomföra en nyfastighetsindelning kan bidra till att förbättra förhållandena för att brukafastigheterna. LÄS MER

 4. 4. Utveckling av fastighetsregister genom blockkedjeteknologi : Utmaningar och möjligheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Sebastian Sohlberg Björk; [2023]
  Nyckelord :land registry; blockchain technology; challenges; possibilities; fastighetsregister; blockkedjeteknologi; utmaningar; möjligheter;

  Sammanfattning : Denna studie redogör för grundläggande teori bakom blockkedjeteknologi och beskriver hur den har implementerats i fastighetsregister internationellt. Studien syftar till att visa de utmaningar och möjligheter som teknologin ställs inför vid implementering på fastighetsregister, både internationellt sett och utifrån Sveriges situation. LÄS MER

 5. 5. Processorientering i myndigheter : Framgångsfaktorer för att lyckas med ett processorienterat arbetssätt i en funktionsstyrd verksamhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Edvin Gustafsson; Erik Wilhelmsson; [2023]
  Nyckelord :Process maturity; process orientation; authority; function driven; Processmognad; processorientering; myndighet; funktionsstyrd;

  Sammanfattning : Organizations around the world are choosing to work more process-oriented due to the benefits that this approach provides. Lantmäteriet (Swedish Land Survey Authority), which is a function-based authority, has the ambition to achieve a higher process maturity and therefore, their process-oriented work needs to be improved. LÄS MER