Sökning: "markanvändning"

Visar resultat 1 - 5 av 353 uppsatser innehållade ordet markanvändning.

 1. 1. Företags motiv till att använda delningsekonomi vid hantering av matsvinn

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Odette Ovik; Filip Engelholm; [2019-06-20]
  Nyckelord :Delningsekonomi; institutionell teori; matsvinn; digitala plattformar;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: Miljöproblem uppstår inom flera olika sektorer ochbranscher och det behövs nya lösningar för att nå en hållbar framtid. Livsmedelsindustrin gerupphov till flertalet negativa konsekvenser för miljön, såsom övergödning, förändradmarkanvändning, vattenbrist och försämrad vattenkvalité. LÄS MER

 2. 2. Våtmarkens kapacitet - kan en våtmark optimeras för att minska såväl eutrofiering som brunifiering?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Josefina Almén; [2019]
  Nyckelord :wetland; brownification; DOC; nutrients; water quality; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Due to changes in land use, as well as impacts from the climate change, our inland waters are now exposed to problems such as eutrophication and brownification. This complicates management to develop clean drinking water, as well as it leads to anoxic bottoms and reduces primary production. LÄS MER

 3. 3. Konventionell och ekologisk mjölkproduktion : vilka är skillnaderna gällande miljöaspekter?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Amanda Jacobsson; [2019]
  Nyckelord :LCA; mjölkgård; växthusgaser; klimatpåverkan; miljöpåverkan;

  Sammanfattning : Livsmedelsproduktionens utmaningar inför framtiden är bland annat en intensifiering, förändrad markanvändning och att reducera utsläpp av växthusgaser. Detta i kombination med en expansion av ekologisk livsmedelsproduktion har gjort utvärderingar och jämförelser mellan olika produktionsformers miljömässiga hållbarhet relevant. LÄS MER

 4. 4. Återställning av avslutade torvtäkter genom naturlig succession : Undersökning av naturlig succession vid avslutade torvtäkter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Rikard Skagerstam; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I Sverige finns idag ett stort antal områden där torvbrytning pågått och avslutats utan att någon efterbehandling av områdena genomförts, och dessa områden har då lämnats för att återhämtas genom naturlig succession. Syftet med studie är att undersöka hur avslutade torvtäkter återhämtar sig till dess ursprungliga karaktär och artsammansättning av en mosse genom naturlig succession, utan påverkan från någon typ av efterbehandling, restaurering eller annan typ av markanvändning. LÄS MER

 5. 5. Socker eller honung - vilket är mest miljövänligt?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Hanna Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Sockerproduktion; Honungsproduktion; miljöpåverkan; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Honey is generally considered to be a healthier option than white sugar, and humans can replace sugar with honey and still maintain a healthy diet. While effects on the body caused by sugar and honey have been investigated, the environmental impact of organic sugar and organic honey has not yet been investigated and compared. LÄS MER