I nöd och lust: att leva med en partner med demenssjukdom. : En litteraturstudie.

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad; Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: Demenssjukdom är en av de största orsakerna till att äldre blir beroende av hjälp och vård i vardagliga livet. En stor del av denna vård och stöd utförs av partners. Syftet med denna litteraturstudie var att belysa hur partners till personer med demenssjukdom upplevde sin livssituation och livskvalitet. Metoden som användes var en litteraturstudie baserad på Polit och Becks (2017) nio steg. Sökningar gjordes i databaserna PubMed och CINAHL. Artiklarna genomgick kvalitetsgranskning enligt Polit och Beck (2017) granskningsmallar för att säkerställa en god vetenskaplig kvalitet. Materialet bearbetades genom att söka efter likheter och skillnader för att skapa kategorier. Resultatet frambringade sex kategorier: känslomässig påfrestning, känslomässigt åtagande, social isolering, förlust av tvåsamhet, behov av stöd samt oro för framtiden. Slutsatsen visade att partners till personer med demenssjukdom upplevde en förändrad livssituation som påverkade deras livskvalitet.  Sjuksköterskan har till uppgift att uppmärksamma det fysiska och psykiska måendet hos patientens partner för att undvika allvarlig sjukdom hos denne.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)