Vikten av balans mellan privat- och yrkesliv som fastighetsmäklare : En studie om balansen och dess påverkan på jobbtillfredsställelse och avsikten att byta bransch bland svenska fastighetsmäklare

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

Sammanfattning: Titel: Vikten av balans mellan privat- och yrkesliv som fastighetsmäklare - En studie om balansen och dess påverkan på jobbtillfredsställelse och avsikten att byta bransch bland svenska fastighetsmäklare Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om balans mellan privat- och yrkesliv påverkar jobbtillfredsställelse och avsikten att byta bransch bland svenska fastighetsmäklare. Utöver detta kommer hänsyn tas till eventuella könsskillnader inom de valda områdena. Metod: Denna studie bygger på en kvantitativ karaktär med ett deduktivt förhållningssätt. För insamling av det empiriska materialet skickades en webbaserad enkät ut. Enkäten skickades ut till urvalet på 741 stycken fastighetsmäklare verksamma i Sverige av den totala populationen på 7652 stycken. Enkäten besvarades av 133 stycken. För analys av data har statistikprogrammet JASP använts där en deskriptiv analys samt korrelationsanalys utförts. Resultat & slutsats: Studien visar att balans mellan yrke/privatliv (WFC) samt balans mellan privat/yrkesliv (FWC) påverkar jobbtillfredsställelse där inre och organisatorisk jobbtillfredsställelse har störst påverkan. WFC bidrar till ökad avsikt att byta bransch medan FWC inte har några kopplingar. Jobbtillfredsställelse är den faktor som har störst inverkan på avsikten att byta bransch. Inre, yttre och organisatorisk jobbtillfredsställelse visade alla starka samband med avsikten att byta bransch. Vidare visade resultatet endast könsskillnader där de manliga fastighetsmäklarna upplevde en större påverkan av FWC än kvinnorna, gällande WFC i framgick inga könsskillnader. Det framkom inga samband mellan jobbtillfredsställelse eller avsikten att byta bransch kopplat till könsskillnader. Studiens bidrag: Denna studie bidrar med kunskap om hur svenska fastighetsmäklare upplever balans mellan privat- och yrkesliv där jobbtillfredsställelse och avsikten att byta bransch undersöks. Det praktiska bidraget vänder sig till fastighetsmäklarbranschen för att motverka den höga omsättningshastigheten. Förslag till vidare forskning: Intressant i framtida studier hade varit att mer djupgående fokusera på hur fastighetsmäklarens partner med samma yrke skiljer sig från fastighetsmäklarens partner med annan sysselsättning i avseende till den upplevda balansen mellan privat- och yrkesliv, där WFC och FWC mäts för att se om det framkommer skillnader i jobbtillfredsställelse och avsikten att byta bransch. Vidare forskning genom en replikering av vår studie bland fastighetsmäklare i Sverige men även övriga länder för att se om balansen har en inverkan på jobbtillfredsställelse och avsikten att byta bransch. Intressant till vidare forskning är att undersöka mer djupgående vad det finns för faktorer bakom avsikten att byta bransch. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)