Specialpedagogens yrkesroll på gymnasiet En kvalitativ studie om tio specialpedagogers arbetsuppgifter relaterat till examensmålen ”Färdighet och förmåga”

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Sammanfattning: Forskning inom skolverksamheter tenderar att ha fokus på åldrar från förskola till högstadiet. Det finns således relativt liten forskning kring gymnasiet vid jämförelse, varför denna studie fick inriktning mot detta stadium. En annan anledning var att studiens forskare är och vill bli verksamma på gymnasiet vilket innebar en personlig koppling till undersökningen.Syfte:Syftet varatt undersöka tio specialpedagogers arbetsuppgifter relaterade till delar av det specialpedagogiska programmets examensmål och deras uppfattning om sin yrkesroll.Teori: Studiens teoretiska utgångspunktvar systemteori där begrepp inom systemteoretisk ansats var helhet, konstans ochvariation, gränser-gränssnitt-gränsvillkor, nivåer samt öppna och slutna system. Metod: Undersökningen ärkvalitativ och bestod av semistrukturerade intervjuer med tiospecialpedagoger, dessa genomfördes på nioolika skolor i tre städer. Empirin analyserades genom kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Resultatet visade att respondenternas arbetsuppgifter genomgående kunde kopplas till examensmålen. Vissa arbetsuppgifter dominerade, såsom förebyggande och åtgärdande insatser, pedagogiska utredningar, upprättande av åtgärdsprogram samt uppföljning och utvärdering. Däremot var det inte alla svarande som regelbundet och uttalat arbetade som samtalspartner eller rådgivare. Att skapa och bibehålla relationer till både elever och pedagoger var av stor vikt för att kunna få tillgång till elevernas totala skolmiljö, däribland klassrummet som annars är pedagogens domän. Ytterligareresultat visade att specialpedagogerna ansåg sitt arbete vara stressigt och var därför tvungna att prioritera sina arbetsuppgifter. Vidare menade respondenterna att rektorns betydelse var av storviktdå hen bestämmer innehållet i uppdraget.Slutsatser: Att vara verksam som specialpedagog på gymnasiet är ett komplicerat uppdrag och det är en svårmanövrerad och komplex roll specialpedagogeninnehar. Vidare framträder tydligt att det relationsskapande arbetet är en förutsättning för att kunna utföra arbetsuppgifterna på ett korrekt sätt. Specialpedagogen bör också ges möjlighet att uppmärksamma och agera mer förebyggande och främjande på skolan. En annan slutsats är att specialpedagogens arbetsuppgifter är beroende av vilken syn och förståelse rektorn har på det specialpedagogiska uppdraget och vilket mandat hen ger specialpedagogen på skolan

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)