Kognitiv beteendeterapi jämförd med interpersonell terapi förmedlad via smarttelefon vid social fobi: vad har betydelse för behandlingsutfallet?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Smarttelefonen används alltmer som redskap i psykoterapeutisk behandling men hittills har ingen kontrollerad studie provat om behandling av social fobi kan förmedlas genom smarttelefon. Denna randomiserade och kontrollerade studie undersökte guidad självhjälpsbehandling vid social fobi förmedlad via smarttelefon med syfte att dels jämföra behandlingar och dels att studera olika patientfaktorers betydelse för behandlingsutfall. Totalt randomiserades 52 deltagare till kognitiv beteendeterapi (KBT) (n=27) eller interpersonell terapi (IPT) (n=25) i ett nio veckor långt behandlingsprogram. Det primära utfallsmåttet var Liebowitz Social Anxiety Scale- self rate (LSAS-SR) och behandlingsutfall studerades dels som grad av symptomreduktion och dels som klinisk signifikant förbättring. Signifikant fler deltagare blev kliniskt signifikant förbättrade i gruppen som tilldelats behandling med KBT i jämförelse med gruppen som tilldelats IPT. Ålder, kön, utbildningsnivå, initial depressionsgrad, initial svårighetsgrad, andel datoranvändning i behandling samt initial vana vid smarttelefon, hade inte något signifikant samband med behandlingsutfall. En tendens till signifikant skillnad avseende svårighetsgrad antydde att generaliserad social fobi skulle kunna vara förknippad med en högre grad av symptomreduktion än specifik social fobi. Sammantaget framkom inga indikationer på att någon av dessa patientfaktorer hade betydelse för deltagarens möjlighet att tillgodogöra sig behandlingen i denna studie.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)