Sökning: "Prediktorer"

Visar resultat 1 - 5 av 161 uppsatser innehållade ordet Prediktorer.

 1. 1. Kan kronisk postoperativ smärta förutses? Identifiering av perioperativa prediktorer

  Magister-uppsats,

  Författare :Cecilia Almsten; Emma Olsson; [2021-05-24]
  Nyckelord :Prediktorer; Kronisk postoperativ smärta; Systematisk litteraturstudie; Omvårdnad; Smärta; Anestesisjuksköterska;

  Sammanfattning : Background: Over 1,4 million surgeries were performed in Sweden during 2019.Surgery can lead to chronic postoperative pain and implicate suffering. As many as 81% are diagnosed with chronic postoperative pain. The nurse anesthetists aim is to achieve pain relief for the patient during surgery and to relieve pain in the postoperative course. LÄS MER

 2. 2. Sociala medier, stress, coping och könsskillnader. : En kvantitativ studie om sambanden mellan användning av sociala medier och stress, coping och kön.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Alexander Jern; Jessica Svensson Mikkonen; [2021]
  Nyckelord :Sociala medier; stress; copingstrategier; könstillhörighet;

  Sammanfattning : Den dagliga användningen av sociala medier har mer än fördubblats under de senaste decenniet, vilket är anmärkningsvärt och väcker frågor som “vad har sociala medier för inverkan på oss?”. Utökad kunskap kring problematisk användning och dess eventuella hälsoeffekter är högst relevant. LÄS MER

 3. 3. Interweaving AutoML and Data Science Method

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Edvard Aldor; Daniel Helle; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The advent of automated machine learning (AutoML) tools promises to democratize machine learning to non-experts in the field. These tools certainly effect the process of applying machine learning for non-experts, but it is not clear how data scientists will be able to draw benefit from having access to automated machine learning systems. LÄS MER

 4. 4. Personlighet och straffattityd : En korrelations- och prediktionsstudie om svenskars inställningtill straff

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Viva Dyrén; Olivia Wahlberg; [2021]
  Nyckelord :Personlighet; femfaktormodellen; straff; attityder;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka om det finns ettsamband mellan de fem personlighetsdimensionerna ifemfaktormodellen och straffattityd, samt om skattningar pådessa dimensioner kan predicera skattningar i straffattityd, utöverde sätt på vilka kön och ålder kan. 324 undersökningsdeltagarebesvarade en digital enkät som mätte dels personlighet enligt BigFive Inventory (BFI), dels variabeln straffattityd. LÄS MER

 5. 5. Emotionell attityd till och förståelse för behandlingen som prediktorer för behandlingsutfall i internetbaserad kognitiv beteendeterapi för depression

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Andrea Lockertsen- Pedersen; Kimja Kiani; [2021]
  Nyckelord :Depression; ICBT; Emotional attitude; Comprehension; Psychoeducation; Mental health literacy; Multiple Regression Analysis; Depression; iKBT; Emotionell attityd; Förståelse; Psykoedukation; Mental health literacy; Multipel regressionsanalys;

  Sammanfattning : Depression är ett psykiatriskt tillstånd som påför individen lidande och kräver samhällsekonomiska resurser. Med grund i depressionens höga prevalens är en effektiv behandling eftersträvansvärt. Internetbaserad kognitiv beteendeterapi (iKBT) har visats vara effektiv vid depression. LÄS MER