Sökning: "Prediktorer"

Visar resultat 1 - 5 av 155 uppsatser innehållade ordet Prediktorer.

 1. 1. Kan kronisk postoperativ smärta förutses? Identifiering av perioperativa prediktorer

  Magister-uppsats,

  Författare :Cecilia Almsten; Emma Olsson; [2021-05-24]
  Nyckelord :Prediktorer; Kronisk postoperativ smärta; Systematisk litteraturstudie; Omvårdnad; Smärta; Anestesisjuksköterska;

  Sammanfattning : Background: Over 1,4 million surgeries were performed in Sweden during 2019.Surgery can lead to chronic postoperative pain and implicate suffering. As many as 81% are diagnosed with chronic postoperative pain. The nurse anesthetists aim is to achieve pain relief for the patient during surgery and to relieve pain in the postoperative course. LÄS MER

 2. 2. Sociala medier, stress, coping och könsskillnader. : En kvantitativ studie om sambanden mellan användning av sociala medier och stress, coping och kön.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Alexander Jern; Jessica Svensson Mikkonen; [2021]
  Nyckelord :Sociala medier; stress; copingstrategier; könstillhörighet;

  Sammanfattning : Den dagliga användningen av sociala medier har mer än fördubblats under de senaste decenniet, vilket är anmärkningsvärt och väcker frågor som “vad har sociala medier för inverkan på oss?”. Utökad kunskap kring problematisk användning och dess eventuella hälsoeffekter är högst relevant. LÄS MER

 3. 3. Emotionell attityd till och förståelse för behandlingen som prediktorer för behandlingsutfall i internetbaserad kognitiv beteendeterapi för depression

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Andrea Lockertsen- Pedersen; Kimja Kiani; [2021]
  Nyckelord :Depression; ICBT; Emotional attitude; Comprehension; Psychoeducation; Mental health literacy; Multiple Regression Analysis; Depression; iKBT; Emotionell attityd; Förståelse; Psykoedukation; Mental health literacy; Multipel regressionsanalys;

  Sammanfattning : Depression är ett psykiatriskt tillstånd som påför individen lidande och kräver samhällsekonomiska resurser. Med grund i depressionens höga prevalens är en effektiv behandling eftersträvansvärt. Internetbaserad kognitiv beteendeterapi (iKBT) har visats vara effektiv vid depression. LÄS MER

 4. 4. Psykosociala prediktorer för prestation inom elitungdomsfotboll

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sumar Almadjed; Jonathan Tobiasson; [2021]
  Nyckelord :Elitungdomsfotboll; Elitungdomsfotbollsspelare; Ego; Motivationsklimat; Målorientering; Resultatorienterat motivationsklimat; Task; Uppgiftsorienterat motivationsklimat;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka skillnader i målorientering (task och ego) samt upplevdaledarskapsbeteenden (positiva och negativa) mellan elitungdomsfotbollsspelare som tagit sigtill elitnivå och inte tagit sig till elitnivå på seniornivå. I studien deltog 115 aktiva manligaelitungdomsfotbollsspelare i åldrarna 16–19 (M=17.49, Sd= 0. LÄS MER

 5. 5. Internal combustion engine durability monitor : Identifying and analysing engine parameters affecting knock and lambda

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Pontus Jääskö; Petter Morén; [2021]
  Nyckelord :Internal combustion engine; durability testing; data analysis; Otto engine; ignition; ignition timing; fuel injection; Air fuel ratio; partial least squares regression PLSR ; lambda; engine knock;

  Sammanfattning : This study has been performed at Powertrain Engineering Sweden AB (PES), a fully owned subsidiary of Volvo Cars Group, which is constantly working to develop and improve internal combustion engines. As part of this work, durability tests are performed to analyse the impact of wear on the engines. LÄS MER