"Är matte verkligen viktigt?" : En forskningsöversikt om matematiken i förskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Sammanfattning:

Matematik är en viktig del av människans vardag. De svenska resultaten i matematik sjunker enligt PISA-undersökningen 2012. Det ställer krav på förskolan som anses vara inkörsporten till barns matematiska lärande. Matematik fick en plats i barnträdgårdar och småbarnsskolor redan under 1860-talet men hur ser det ut i dagens förskolor? Den här tematiska analysen granskar delar av de senaste 6 årens forskning om matematik i förskolan. Studien visar att lärandet och den tidiga matematiken är en grundförutsättning för barns matematiska lärande. Det finns såväl kulturella aspekter som genusaspekter att ta hänsyn till samtidigt som pedagogerna har en väldigt viktig uppgift som de inte alltid känner sig helt trygga med. Det finns en mängd strategier att både lära in och lära ut matematik. Inget område inom matematiken är rättframt utan alla har sina specifika problemområden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)