Sökning: "forskningsöversikt"

Visar resultat 1 - 5 av 337 uppsatser innehållade ordet forskningsöversikt.

 1. 1. Bildläraren som "hjälpgumma" : En forskningsöversikt om lärande i ämnesintegrerad undervisning med bildämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Helena Rystad Ploska; Emma Järpell; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att se vilken funktion bildämnet fyller i ämnesöverskridande undervisning i grundskolan. Detta gör vi genom att granska tidigare forskning kring ämnesöverskridande undervisning kopplade till ämnet bild. LÄS MER

 2. 2. Kognitivt tillgänglig undervisning i samhällskunskap : En forskningsöversikt med implikationer för inkluderande praktik i helklass

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

  Författare :Diana Savina; [2021]
  Nyckelord :universal design; universal design for learning; inclusive; inclusion; cognitive; civics; social studies; social science education; literacy; second order thinking; research review; samhällskunskap; samhällskunskapsdidaktik; didaktik; inkludering;

  Sammanfattning : Denna forskningsöversikt syftade till att undersöka vad som kan utgöra kognitiva hinder i lärandeprocessen under samhällskunskapsundervisning, med målet att finna implikationer för undervisning och examinationsformer som kan nå och engagera fler elever. Arbetet utgick ifrån ett teoretiskt ramverk för universellt utformade lärandesituationer, för att bidra till proaktiv och preventiv planering utifrån elevers funktionsvariation. LÄS MER

 3. 3. Matematik på distans och dess roll i gymnasieskolan - En forskningsöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Petter Ljung; Joakim Andersson; [2021]
  Nyckelord :Distansundervisning; fjärrundervisning; synkron undervisning; asynkron undervisning; gymnasieskolan; matematik;

  Sammanfattning : Under året 2020 har distansundervisning stundtals bedrivits på gymnasieskolor på grund av Covid-19 pandemin. Denna forskningsöversikt har för avsikt att undersöka hur matematikundervisning fungerat på distans samt vad distansundervisning i allmänhet har för roll samt användningsområde. LÄS MER

 4. 4. Specialpedagogisk handledning och kvalificerade samtal som kompetensutvecklande verktyg : - en systematisk kunskapsöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Janicke Hallkvist; [2021]
  Nyckelord :Handledning; kvalificerade samtal; specialpedagogisk handledning; specialpedagog; specialpedagogens yrkesroll; systematisk kunskapsöversikt;

  Sammanfattning : Detta examensarbete förväntas bidra med en systematisk kunskapsöversikt över vad tidigare forskning skriver fram kring föreställningar, förekomst och förutsättningar kring specialpedagogisk handledning och kvalificerade samtal som kompetensutvecklande verktyg. Valet av metod motiveras genom en mindre systematisk forskningsöversikt inom ramen av kursen ”Vetenskapsteori och forskningsmetod”  i specialpedagogprogrammet, vilken synliggör ett kunskapsglapp inom forskningsfältet. LÄS MER

 5. 5. Barns perspektiv på interaktion med förskollärare i förskolan – en systematisk forskningsöversikt

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Hanna Petersson; [2020-12-17]
  Nyckelord :Barns perspektiv; interaktion; förskollärare; barn; skola;

  Sammanfattning : Children's perspectives' is a concept used in both research and early childhood education.However, the concept is not easily defined. Furthermore, there is a diversity of approaches and theories on the subject, which results in various methodologies as well as various results. LÄS MER