Sökning: "rûs"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade ordet rûs.

 1. 1. Han ser rött, men ser han? - En kritisk analys av bevisning av uppsåt med särskilt fokus på självförvållat rus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Oscar Johansson; [2019]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; självförvållat; rus; rusläran; socialkonstruktivism; textanalys; self-induced intoxication; intent; uppsåt; bevisning; NJA 2011 s. 563; oaktsamhet; inkoherens; mens rea; Law and Political Science;

  Sammanfattning : För närmare åtta år sedan, 2011, ändrade Högsta domstolen (HD) sin tidigare praxis avseende tolkningen av 1 kap. 2 § andra stycket brottsbalken (BrB) – alltså det lagrum som reglerar uppsåt vid självförvållat rus. Den nya tolkningen innebar att uppsåt i dessa fall skulle behandlas enligt vanliga regler om uppsåt. LÄS MER

 2. 2. Mineral elements in clover- and grass forage in Sweden

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Kajsa Lätt; [2019]
  Nyckelord :soil; maps; forage; macro minerals; micro minerals;

  Sammanfattning : Minerals are essential elements for all living organisms. Plants and animals need minerals to function and maintain a balanced physiological state. Minerals are also important in the ecological cycle. The minerals originate in the soil and makes the foundation of the plants nutritional value for the animals. LÄS MER

 3. 3. Kan Binaural Beats påverka medvetandet och framkalla berusningseffekter? : Frekvensmönster och psykedeliska substanser

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Bob Berg; [2019]
  Nyckelord :Binaural Beats; Digitala droger; DMT; Förändrat medvetandetillstånd; Hypnagoga;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att se ifall man med hjälp utav binaural beats kan känna av berusning i form av ett psykedeliskt rus liknande substansen DMT (N, NDimetyltryptamine). Med hjälp av en kvalitativ metod i form av ett lyssningstest, tillsammans med forskning som finns kring substansen så visar det övergripande resultatet på att det inte är riktig berusning som upplevs, utan försökspersonerna visar symptom på det förändrade medvetandetillståndet som upplevs mellan vaka och sömn, det som även kallas för hypnagoga. LÄS MER

 4. 4. "Trygghet är att vara säker och inte känna sig rädd" : En hermeneutisk studie om trygghet i förskolan ur barns perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Maral Basa; Emilie Kerstof; [2019]
  Nyckelord :Safety; preschool; children´s perspective; hermeneutic; Trygghet; förskola; barns perspektiv; hermeneutik;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to reach an understanding of some children´s experience of safety in preschool and important factors for their experience of safety. Our study is a qualitative study with a hermeneutic approach. LÄS MER

 5. 5. Konsekvenser, samtaler og ærlighet Sosialarbeideres bedømmelser og holdninger til etiske dilemmaer i boligvirksomheter for personer som nytter rusmidler

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Kristine Marie Eliasson; [2018-07-23]
  Nyckelord :Etikk; rusmisbruk; boligvirksomheter; vinjettmetoden; bedømmelser;

  Sammanfattning : Studiens mening var å undersøke hvordan sosialarbeidere på rus- og boligvirksomhetsfeltet i offentlige, private og idéburene organisasjoner i Göteborgsområdet resonerer og forholder seg til etikk, etiske retningslinjer på arbeidsplassen og etiske dilemmaer som oppstår i arbeidet. Hvordan avvikelser fra etisk handling (som i denne kontekst oversattes til å avslutte boendeplasseringen i fortid) legitimeres inngikk også i studiens mening. LÄS MER