Konsumenters attityd till beteendeanpassad reklam

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Sofia Hult; Isabelle Risberg; Hugo Gemzell; [2023]

Nyckelord: Business and Economics;

Sammanfattning: Titel: Konsumenters attityd till beteendeanpassad reklam- En kvantitativ studie om skillnader i attityd till beteendeanpassad reklam på internet med utgångspunkt i ålder, varumärkesrelation, Advertising Value Model och Regulatory Focus Theory Seminariedatum: 2023-01-11 Ämne/Kurs: FEKH29, Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 hp Författare: Isabelle Risberg, Sofia Hult & Hugo Gemzell Handledare: Veronika Tarnovskaya 5 nyckelord: Beteendeanpassad reklam, Regulatory Focus, Reklamvärde, Varumärkeskännedom, Varumärkesattityd Forskningsfrågor: Vad påverkar attityden till beteendeanpassad reklam på internet? - Skiljer sig attityden till beteedeanpassad reklam åt mellan olika åldrar? - Skiljer sig attityden till beteendeanpassad reklam åt mellan individer som är promotion- eller preventionfokuserade? - Påverkar konsumenternas varumärkesrelation attityden till beteendeanpassad reklam? Syfte: Syftet med studien är att ta reda på vad som påverkar attityden till beteendeanpassad reklam, och om attityden skiljer sig åt mellan olika åldrar. Studien har även till syfte att undersöka huruvida attityden skiljer sig åt mellan individer som klassificeras antingen som promotion- eller- preventionfokuserade enligt den psykologiska teorin Regulatory Focus Theory, samt om regulatory focus skiljer sig mellan olika åldrar. Slutligen har syftet med studien i avsikt att undersöka huruvida konsumenters varumärkesrelation, i detta fall varumärkeskännedom och varumärkesattityd, påverkar attityden till beteendeanpassad reklam på internet. Metod: En kvantitativ metod utfördes där en surveyundersökning framställdes utifrån ett bekvämlighetsurval. Teoretiska perspektiv: Varumärkeskännedom, Varumärkesattityd, Advertising Value Model, Regulatory Focus Theory Resultat: Resultatet visade att yngre och promotionfokuserade respondenter har högre reklamvärde än äldre och preventionfokuserade, och därmed bättre attityd till beteendeanpassad reklam. Varumärkesattityd och varumärkeskännedom påverkar attityd till beteendeanpassad reklam på internet positivt, varav varumärkesattityd har en större påverkan på attityden till beteendeanpassad reklam. Resultatet kunde inte bevisa att ålder kan kategoriseras enligt Regulatory Focus Theory. Slutsats: Slutsatsen är att individers ålder, regulatory focus samt varumärkesrelation påverkar attityden till beteendeanpassad reklam på internet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)