Inverkar kön och etnicitet på bedömningen av lämplighet för en professorstjänst? : En experimentell studie.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

Sammanfattning: Studien syftade till att genom manipulation av namn på en fiktiv sökande till en ledig professur granska om bedömningar vid en professorstillsättning inom akademin i Sverige påverkas av sökandes kön och etnicitet. Anställda vid Högskolan i Gävle läste ett sakkunnigutlåtande och besvarade därefter en serie frågor om en sökandes lämplighet för tjänsten som professor. Sökandes kön och etnicitet manipulerades genom att ändra den sökandes namn. Inga signifikanta skillnader i bedömningen av den sökandes lämplighet baserat på kön eller etnicitet förelåg. Kvinnor skattade de sökandes lämplighet för professorstjänsten högre än män. Det fanns en skillnad vid bedömning mellan etnicitet då deltagaren fick svara på om de själva tyckte att den sökande skulle få tjänsten och om de trodde att den skulle få tjänsten. Avsaknaden av signifikanta effekter av kön och etnicitet hos den bedömda sökande kan försiktigt tolkas som att jämställdhetsarbetet inom akademin börjat ge resultat.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)