Kalmar Stortorg

Detta är en Kandidat-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

Sammanfattning:

Syftet med uppsatsen är att diskutera och undersöka begreppet offentliga platser och hur man genom gestaltning kan göra dem mer attraktiva. Efter¬som det är ett brett ämne avgränsades uppsatsen till torgmiljöer och ett speci¬fikt torg, Kalmar Stortorg. Tre scenarier utförs över torget med förändrings¬förslag som har olika konsekvenser och möjligheter på torget. Kalmar Stortorg är ett centralt beläget torg på Kvarnholmen, Kalmar. På Stor¬torget ligger Kalmar domkyrka och intill finns rådhuset och kommunledning¬skontoret. Stortorget är idag en stor och öppen yta som sällan ockuperas av människor och som används endast till småskalig torghandel och passage. Tidigare hade Stortorget en central betydelse för stadens invånare då platsen var maktrepresenterat med dess domkyrka. Torget var även den plats där invånarna umgicks och handlade. Under årens lopp förändrades Stortorget till en bilparkering och under 90-talet bestämde Kalmar kommun sig för att restaurera torget för att göra det till en användbar och vacker plats. I Kalmar finns även Larmtorget som är stadens sociala och livliga torg och det är där de flesta invånarna i staden vistas. Larmtorget är kantat med restauranger och butiker vilket ger torget den omtyckta karaktär som Kalmar Stortorg saknar. Uppsatsen bygger på att besvara tre frågeställningar: • Kan Kalmar Stortorg genom gestaltningsåtgärder bli ett attraktivt och lev¬ande torg som Larmtorget eller bör det förbli det tomma och öppna torg som det är idag? • Kan Kalmar Stortorg göras om utan att påverka Kalmar kommuns nu¬varande utformning av torget? • Kan torghandeln på Kalmar Stortorg blomstra genom gestaltningsåtgärder eller bör den flyttas från torget? Metoderna som används i uppsatsen är intervju, platsinventering, analys och litteraturstudie. Förutom Kalmar Stortorg har även två andra torg, Larmtorget, Kalmar och Karlskrona Stortorg inventerats för att öka förståelsen kring torg¬miljöer. Larmtorget är Kalmar Stortorgs motsats, det är ett litet torg med my¬cket liv och rörelse. Karlskrona Stortorg däremot är mer som Kalmar Stortorg då det är en stor öppen plats med en stor kyrka och ett rådhus vid platsen. En längre intervju hölls med Mats Haglund, landskapsarkitekt och projektledare för Kalmar Stortorgs restaurering, och tre kortare intervjuer med torghandlare på Stortorget. Fyra olika teoretiska utgångspunkter som beskriver de offentliga platsernas betydelse och utformning i städerna analyseras och ligger som grund för upp¬satsen. De fyra teoretiska utgångspunkterna är Camillo Sitte, Richard Sen¬nett, Gordon Cullen och Jan Gehl. Under perioden 1998-2003 restaurerade Kalmar Kommun Stortorget i Kalmar.Målsättningen med restaureringen av Stortorget var att det skulle bli mer an¬vändbart och vackrare samt att det skulle bidra till en attraktivare stadskärna. Det vinnande förslaget ”Fields of stone” tog hänsyn till torgets kulturhistoriska värde och bestod endast av mindre förändringar och de la ner mycket tid på utformningen av markbeläggningen. Markbeläggningen består av tre olika material och utformningar; fältsten, storgatsten och betongblock med inslag av småsten. Förslaget satsade på att stärka rummet genom att koppla sam¬man det med två rumsliga nivåer till, det övre och undre rummet med stål¬master och underjordiska brunnar. Larmtorget är ett mindre men livligare och socialare torg i Kalmar. Här finns det restauranger med uteserveringar och butiker intill torget vilket genererar mycket rörelse. Torget har bra sittmöjligheter med olika vyer över platsen. På torget finns en brunn, en utomhusscen och grönska. Karlskrona Stortorg är en stor och öppen plats som används till största del till bilparkering. Den del som är öppen används till torghandel och som passage. Stora byggnader som Fredrikskyrkan, Trefaldighetskyrkan och rådhuset finns vid torget. På och vid torget finns det många sittmöjligheter som ofta används av invånarna. Uppsatsen mynnar ut i tre scenarier av förändringsförslag för Kalmar Stortorg. Det första är att låta torget se ut som det gör i dagsläget. Det andra scenariot är att Stortorget görs om för att skapa bättre förutsättningar för ett mer attrak¬tivt torg. Det tredje scenariot är att torghandeln flyttar bort från torget. Avslutningsvis förs en kort diskussion om uppsatsens resultat och vilket scenario som anses skapa bäst förutsättningar för Kalmar Stortorg och dess torghandel.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)