“Gangsterstaden” - En kvalitativ innehållsanalys av Sydsvenskans framställning av dödsskjutningarna i Malmö

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: Malmö har den senaste tiden fått stor uppmärksamhet i medierna på grund av de åtta dödsskjutningarna som skett mellan den 11 maj 2011 och 31 januari 2012. Enligt polisen tyder mycket på att de flesta morden är kopplade till någon slags organiserad brottslighet. Detta har lett till att den organiserade brottsligheten i Malmö hamnat på medieagendan och att Malmö i flera sammanhang benämnts som Sveriges “gangsterstad”. Vad vi vill åstadkomma med vår undersökning är att granska på vilket sätt dödsskjutningarna i Malmö har skildrats men även hur kriminaliteten i Malmö har gestaltats i samband med detta. Målet med vår undersökning är att genom en kvalitativ innehållsanalys granska hur de uppmärksammade dödsskjutningarna i Malmö framställts i tidningen Sydsvenskan. I vår studie vill vi undersöka vilka aspekter av de specifika händelserna tidningen har valt att lyfta fram och uppmärksamma. Studien syftar till att skapa en ökad förståelse för hur våldsbrott gestaltas i nyhetsmedier. Metoden vi använt oss av är en kvalitativ innehållsanalys och materialet är 12 stycken nyhetsartiklar från Sydsvenskan. Teorierna vi tolkat materialet utifrån är gestaltningsteorin och journalistiska dramatiseringstekniker. Vi fann att Sydsvenskan i många av artiklarna målar upp en alarmerande bild av kriminaliteten i Malmö i samband med dödsskjutningarna. Det spekuleras även i vad som karakteriserar kriminaliteten i Malmö jämfört med andra städer i Sverige. Vidare görs flera spekulationer om varför dödsskjutningarna har inträffat i Malmö och det ges förslag på åtgärder som eventuellt kan lösa problemen. Dåden skildras även på ett uppseendeväckande sätt genom att flera olika dramatiseringstekniker används.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)