Tvåvaktssystem : En kvalitativ undersökning om förutsättningar för sunda vanor i tvåvaktssystem

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

Sammanfattning: Personer som utför skiftarbete ingår i en riskgrupp för hälsorelaterade påfrestningar som resultat av en svårighet att utveckla personliga rutiner för kost, vila och friskvård. Nautiker som arbetar på fartyg där tvåvaktssystem om sex timmar tillämpas ingår således i denna riskgrupp där arbetet i regel förläggs koncentrerat över en längre tidsperiod. I denna studie presenteras en undersökning om hur personer med erfarenhet av tvåvaktssystem upplever förutsättningarna för att skapa sunda rutiner för vila, kost och friskvård. Resultatet är en berättelse om upplevda förutsättningar och i det har följande två intressanta slutsatser framkommit: Respondenterna upplever att frivaktens teoretiska tidsrymd för återhämtning inte överensstämmer med verkligheten varpå sömn och kost prioriteras medan behovet av friskvård blir lidande. Personliga rutiner är avgörande men förutsättningarna för att skapa sunda rutiner för vila, kost och friskvård står i direkt relation till möjligheten att få sin frivakt ostörd från beordrade driftrelaterade arbetsmoment.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)