Chefers ledarbeteenden i samband med suicidprevention - En pilotstudie

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Denna studie har utforskat chefers erfarenheter av att arbeta med suicidprevention ur ett ledarskapsperspektiv. Detta gjordes inom ramen för den psykiatriska slutenvården. Fem enhetschefer intervjuades med semistrukturerade intervjuer. Data analyserades med en förkortad version av grundad teori och guidades delvis av tidigare teori. Resultaten visade att enhetscheferna uppvisade olika ledarskapsbeteenden, inklusive laissez-faire, konventionellt ledarskap och transformativt ledarskap. Enhetscheferna uppvisade en mångfald av attityder till ett nuvarande suicidpreventionsprogram som används inom Region Skåne, SuicidPrevention i Skånsk Specialistpsykiatri (SPiSS). Resultaten indikerade att chefernas sätt att hantera sina enheter efter ett suicid påverkades mycket av vad deras egna chefer hade gjort tidigare i liknande situationer, och vad de tyckte om detta. Slutsatsen var att transformativa och konventionella ledarskapsbeteenden kan underlätta i arbetet med suicidprevention, och att det fanns en villighet, beredskap och potential bland enhetscheferna att förbättra sig inom de områdena.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)