CSR och earnings management - agerar företagsledningen etiskt eller opportunistiskt? : En kvantitativ studie på kontinentaleuropeiska bolag

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

Sammanfattning: Syfte: CSR är ett högaktuellt och viktigt ämne för företagen och deras intressenter. Då högre CSR- aktiviteter anses vara relaterat till etiskt agerande företagsledningar undersöker studien om företagens ledningar utnyttjar detta i försök att dölja omoraliska aktiviteter i form av earnings management. En opportunistiskt agerande företagsledning använder earnings management för att manipulera resultatet i önskad riktning, vilket kan göras genom diskretionära periodiseringar (AEM) eller via aktiviteter som påverkar kassaflödet (REM). Eftersom dessa fungerar som substitut så undersöks båda i studien. Studien baseras på kontinentaleuropeiska bolag där rättstillämpningen bygger på civil law. Dessa företag redovisar enligt IFRS och CSR-rapporterar efter GRI, vilket tidigare forskning pekat ut som faktorer som påverkar sambandet mellan CSR och earnings management. Syftet med studien är därför att undersöka om CSR används som ett medel för att dölja förekomsten av earnings management, samt om det finns stöd för ett opportunistiskt alternativt etiskt perspektiv. Metod: Studien har en kvantitativ forskningsmetod och tillämpar en positivistisk forskningsfilosofi med en hypotetisk-deduktiv ansats. Studien använder en tvärsnittsdesign med sekundärdata från kontinentaleuropeiska bolag över en tioårsperiod (2008-2017). Datan har hämtats från Thomson Reuters Datastream och analyserats i IBM SPSS. Resultat & slutsats: Resultaten indikerar att kontinentaleuropeiska företag agerar opportunistiskt och möjligtvis använder CSR i försök att dölja earnings management. Detta kan dock endast härledas till REM-aktiviteterna abnorma kassaflöden och abnorma produktionskostnader. Mellan CSR och AEM kunde inget samband redogöras. Därav dras slutsatsen att det är viktigt att earnings management studeras utifrån båda aspekterna för att erhålla ett rättvisande resultat. Examensarbetets bidrag: Studien bidrar till att fylla forskningsgapet gällande sambandet mellan CSR och earnings management i form av både AEM och REM. Resultaten är viktiga för företagens intressenter då de tyder på att högre CSR-engagemang inte är relaterat till mer etiskt agerande företagsledningar. Intressenterna bör främst vara vaksamma på aktiviteter som inte granskas av revisorer då dessa visats förekomma i högst utsträckning. Förslag till fortsatt forskning: I framtida studier kan sambandet mellan CSR och earnings management undersökas i företag där incitament till resultatmanipulation anses föreligga. Vidare kan ledningens syn på earnings management studeras mer ingående. Förslag ges även till att undersöka branschskillnader och att använda alternativa CSR-mått. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)