Lärande och undervisning med surfplattan i fokus : En studie om barns och förskollärares digitala färdigheter och kompetensbehov i förskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Sammanfattning: Studien har en kvalitativ ansats och tar som utgångspunkt ett sociokulturellt perspektiv. Syftet med denna studie är att beskriva och diskutera förskollärares erfarenheter av att använda digitala verktyg, med särskilt fokus på surfplattan i undervisningen, samt deras syn på och arbete med barns lärande och digitala kompetenser i förskolans pedagogiska verksamhet. I studien ingår sex förskollärare från olika förskolor i både norra och södra Sverige. I studien används kvalitativa intervjuer som metod. Resultatet visar att både barn och förskollärare i förskolan uppskattar surfplattan som ett lärandeverktyg och att det bidrar till en god utveckling av digital kompetens för barnen. Resultatet presenteras utifrån intervjuunderlagets huvudsakliga frågeområden, Surfplattans användning och möjligheter samt Kompetenser och andra villkor och behov bland förskollärare och barn. I anslutning till det första frågeområdet har två teman identifierats: Surfplattan som medierande verktyg och En meningsskapande resurs. Under det andra frågeområdet presenteras följande teman: Kompetens som villkor för lärande och meningsskapande, Digital kompetens som trygghet, I brytpunkten mellan intresse och rädsla samt Drivna barn som exponeras och inspirerar. Till följd av att barnen får använda pedagogiska läroappar på surfplattan erhåller de en personlig kunskapsutveckling. Resultatet synliggör även att de flesta av förskollärarna har en positiv inställning till surfplattan som ett medierande verktyg, vilket är av stor vikt eftersom det är oerhört aktuellt för förskolan idag. Resultatet visar likaså att det finns förskollärare som inte arbetar med någon digitalisering alls i förskolan och att nästan hälften av förskollärarna anser att de inte har tillräckligt med digital kompetens.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)