Förenklad kommunikation för äldre med hjälp av Raspberry Pi

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Teknik och samhälle

Sammanfattning: Äldre personer utgör en ökande del av samhällets population. I det allt mer digitala samhället blir teknisk kompetens nära ett måste för att ha förutsättningarna att hänga med. Allt mer komplexa apparater för att utföra något som tidigare kändes enkelt riskerar att utöka klyftan mellan den digitala och den analoga användaren. Cirka 40% av de äldre använder inte sig av internet idag, varav en fjärdedel på grund av att det uppfattas som för krångligt. I studien undersöker vi i vilken mån ett video-kommunikationsverktyg i form av en Raspberry Pi prototyp kan underlätta kommunikation för äldre personer, både med eller utan tidigare teknisk erfarenhet. Vi jämför några befintliga videosamtalsprogram för att välja det som lämpar sig bäst på en Raspberry Pi, utifrån prestanda och enkelhet att använda. Genom kvalitativa intervjuer undersöker vi huruvida verktyget möter de äldres behov, hur respondenterna håller kontakt med sin omgivning, samt hur deras tekniska erfarenhet ser ut. Resultaten av studien tyder på att utveckling av äldreanpassade system bör ha två grupper i åtanke, de som har tidigare datorvana och de som saknar detta. Utvecklingen utifrån enkelhet att använda skedde på en kostnad av funktionalitet. Detta ledde till att prototypen endast kunde möta behoven hos de utan datorvana, då de med tidigare datorvana kände behov av utökad funktionalitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)