Ett nej är ett nej? - En studie om samtyckeslagen och dess praktiska effekter

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Syftet med detta arbete är att utreda om den nya våldtäktsbestämmelsen stärker varje individs rätt till personlig och sexuell integritet och sexuella självbestämmande. Studien tar främst sikte på om antalet fällande domar förändrats i och med den nya lagstiftningen, men även anmälningsstatistik och andra effekter undersöks. Den 1 juli 2018 trädde den nya våldtäktsbestämmelsen i kraft. Den innebär att grundrekvisitet för straffbarhet ändras och nu istället baseras på om frivillighet förelegat. Den nya våldtäktsbestämmelsen innebär alltså att den som med en person som inte deltar frivilligt, genomför ett samlag eller en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt. Innan lagens ikraftträdande har det spekulerats en hel del kring vilka effekter förändringen skulle få och känslor av både positiv och negativ karaktär har rörts upp. Vad som dock saknas är en undersökning som nu när lagen tillämpats under en period utforskar vilka effekter den har visat sig ha. Mitt bidrag till forskningen är därför en studie som ämnar undersöka vilka effekter lagförändringen faktiskt haft. I studien ingår 168 domar från tingsrätt och hovrätt som avkunnats mellan den 1 juli 2018 och den 1 april 2019. Domarna rör enbart händelser som inträffat efter den 1 juli 2018. Resultatet av studien visar att en relativt markant ökning gällande andelen åtal som leder till fällande dom. Under den studerade perioden ledde hela 70 % av åtalen till fällande dom, att jämföra med 2017 när andelen var 55%, och 2011 när åklagare endast nådde framgång i 33 % av målen. Vad gäller anmälningsstatistiken skedde på denna front inga större förändringar i och med införandet, men statistiken pekar på ett stadigt växande antal över lång tid. Slutligen undersöktes även andra effekter. Dessa inkluderar effekter på jämställdheten, behandlingen av offer för våldtäkter i rättsprocessen samt den normerande verkan förändringen ämnade ha. Dessa effekter är relativt svåra att mäta och slutsatser är därför svåra att dra. Det kan dock sägas med ett visst mått av säkerhet att den nya lagstiftningen haft viss positiv inverkan på jämställdheten. Sammantaget kan sägas att den nya våldtäktsbestämmelsen delvis stärker varje individs rätt till personlig och sexuell integritet och sexuella självbestämmande. Avslutningsvis framhålls att lagförändringen kunde medfört än större effekter om den följt ett antal av de förslag som presenterades av 2014 års sexualbrottskommitté. Förslagen som åsyftas innefattade främst ett förändrat samlagsbegrepp samt en förändrad benämning av våldtäktsbrottet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)