Lokala koldioxidbudgetar som verktyg i klimatomställningen- en idés resa i lokal och regional klimatpolitik

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Sammanfattning: Syfte: Uppsatsen syftar till att undersöka lokala koldioxidbudgetars användning och roll i lokal och regional klimatpolitik. Genom att begreppsliggöra idéns resa i de analyserade organisationerna och viktiga faktorer i hur detta sker kan också verktygets betydelse i den lokala kontexten blottläggas. Teori: Studien utgår från ett översättningsteoretiskt ramverk. Genom teorin kan spridningen av lokala koldioxidbudgetar ses som en idé som reser och beträder nya platser i tid och rum, där olika aktörer kan översätta konceptet på olika sätt. Metod: Studien är en kvalitativ, jämförande flerfallstudie. Empirin utgörs av semistrukturerade intervjuer med informanter från Borås stad, Mölndals stad och Västra Götalandsregionen, en enkät som gick ut till samtliga kommuner i Västra Götaland samt styr- och beslutsdokument från de deltagande aktörerna. Totalt ingår tio aktörer i studien, nio kommuner och regionen. Resultat: Studien visar att vidden av lokala koldioxidbudgetars betydelse är alltifrån att utgöra grund för arbetet med klimatomställningen till att stanna vid att vara en framtagen rapport. Bara två av tio medverkande aktörer har antagit sin koldioxidbudget som klimatmål, medan rollen och användningen som kunskapsunderlag och kommunikativt verktyg är återkommande för de flesta. Flera medverkande kommuner har valt att inte följa upp och uppdatera koldioxidbudgeten, varpå verktyget inte kan sägas fått fäste. Än så länge har verktyget en relativt smal kärna, men i takt med att fler översättningar sker kommer olika tolkningar och påbyggnader att utveckla innebörden av att “ha en koldioxidbudget”. I detta arbete behövs förståelse för faktorer som spelar in i hur översättningen sker hos aktörerna. Sådana framträdande faktorer är i denna studie synen på rådighet, styr- och mätbarhet, målsättningar samt målkonflikter och synergier. Utifrån idéns resa i organisationerna och viktiga faktorer i hur detta sker identifierades kopplingen mellan verktyget och praktisk handling, relationen till konsumtionsbaserade utsläpp och lokala koldioxidbudgetar som gemensam plattform i klimatomställningen som viktiga aspekter för såväl användare av lokala koldioxidbudgetar som framtida forskning att problematisera.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)