HUR SER EN HÅLLBARORGANISATION UT PÅ ETT MODERNTE-HANDELSFÖRETAG? : EN KVALITATIV STUDIE PÅ ELLOS GROUP

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning:

Syftet med den här rapporten var att ta reda på hur en hållbar organisation kan se ut på ettmodernt e-handelsföretag. Anledningen till att detta syfte valdes var för att organisationen lättglöms bort medan produktionen ständigt genomför förbättringar och effektiviseringar.Utgångspunkten i litteraturstudien var Henry Mintzbergs omfattandeorganisationsteori vilket tydliggjorde bilden av hur en organisation är uppbyggd. Tack vareintervjuer och observationer på Ellos Groups logistikavdelning förtydligades nuläget i derasorganisation och en analys kunde genomföras. Analysens jämförelser mellan teori ochnulägesbeskrivning ledde till att slutsatser uppnåddes. Dessa slutsatser baserades påfrågeställningen och fokuserade därmed främst på att kunna bidraga till en hållbarorganisation som kan hantera framtida förändringar på bästa sätt. Viktiga slutsatser för attuppnå detta var att ha tjänster som är enhetliga, tydliga och rättvisa samt stämmer överensmed verkligheten. Ytterligare en slutsats var att ha en organisation som fokuserar på helaproduktionen istället för på endast en avdelning vilket underlättas om mellancheferna arbetarmer över avdelningsgränserna. Slutsatserna betonade med andra ord framförallt vikten avtydlighet, rättvisa, enhetlighet och att teori bör stämma överens med verklighet för att enhållbar organisation skall kunna uppnås.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)