Planeringstid, reflektionstid eller utvecklingstid : En textanalytisk studie på lokala riktlinjer i förskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Sammanfattning: Planeringstid, reflektionstid och utvecklingstid är alla tre benämningar som används på förskolor för den schemalagda tid som förekommer utanför barngrupper. Det förekommer inte några nationella riktlinjer kring exakt vad denna tid ska innehålla utan det är upp till varje huvudman att ansvara för att de mål som förekommer i förskolans styrdokument genomförs, följs upp och utvärderas. Utvecklingstidens genomförande är inte likt på alla förskolor och det förekommer en viss osäkerhet kring vad exakt det är tiden ska innehålla. Med utgångspunkt i denna osäkerhet är syftet med denna studie att granska vilka sorters riktlinjer som förekommer på kommunal nivå och undersöka hur de är utformade. Forskningsfrågorna som studien utgår ifrån handlar om vilka riktlinjer som förekommer på en lokal nivå, vad de säger om utvecklingstidens innehåll samt hur de dokumenten bidrar till att konstruera utvecklingstidens. Detta sker utifrån det socialkonstruktionistiska perspektivet där text behandlas som en social konstruktion. Analysen består av två steg som inspireras av två textanalytiska metoder: kommunikationsanalys och kvalitativ innehållsanalys och sker genom en genomgång av de dokument som förekommer på kommunal-, områdes- och enhetsnivå. Resultatet visar på både skillnader och likheter i dokumentens utformning och tar fasta på hur tidens benämning, yrkeskategoriernas ansvarsfördelning samt dokumentens utformning bidrar till hur utvecklingstiden konstrueras Vilka riktlinjer som förekommer på lokal nivå är olika i olika kommuner och de beskriver ett något annorlunda innehåll kring vad utvecklingstiden ska innehålla. Vad som finns med och vad som inte finns med konstruerar vilka moment som fokuseras kring och dokumenten förstås både utifrån situation och utifrån förskolans historiska och kulturella kontext samt läsarens bakgrund och erfarenheter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)