Ett bättre klimat startar med HRM? : En kvalitativ studie om gröna HR-aktiviteter inom multinationella industriorganisationer

Detta är en Magister-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

Sammanfattning: Problem: Inom området Grön Human Resouce Management (HRM) har en begränsad mängd empiriska underlag producerats och forskare hävdar att ämnet kräver mer forskning, särskilt i relation till multinationella organisationer. Övervägande del av befintliga studier om grön HRM har undersökt området genom kvantitativa metoder och denna studie avser därför att studera området kvalitativt. För att utöka den empiriska forskningsgrunden har studien avgränsats till att studera multinationella organisationer (MNC) som är verksamma inom industrisektorn.   Syfte: Syftet är att skapa en ökad förståelse för hur gröna HR-aktiviteter formas och används inom multinationella industriorganisationer. Vidare syftar även studien att tillföra en ökad förståelse för vad som påverkar införandet av gröna HR-aktiviteter i företag som är verksamma inom denna sektor. Metod: Studien utgår från en deduktiv ansats och för att uppnå studiens syfte har en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer med HR-verksamma använts. Totalt har tre fallföretag studerats och primärdata har samlats in genom fem olika intervjuer med totalt sex olika respondenter. Primärdata har analyserats genom en riktad innehållsanalys av det latenta innehållet. Slutsats: Studiens resultat visar att MNC:s verksamma inom industrisektorn delvis bedriver gröna HR-aktiviteter inom områdena rekrytering och urval, kompetensutveckling, anställningsrelationer (involvering och deltagande) samt belöning. Studiens resultat indikerar även att gröna HR-aktiviteter tenderar att vara lokalt utformade i jämförelse med HR-aktiviteter som inte bedrivs ‘grönt’ och som istället tenderar att vara standardiserade HR-aktiviteter utformade av HQ. De faktorer som denna studie kunde finna ha en inverkan på organisationernas införande av gröna HR-aktiviteter är den yngre generation, nationella krav och lagstiftningar, en organisations ledning, kostnader, utvecklingsinitiativ, aktuella restriktioner som ett resultat av den pågående Covid-19-pandemin samt samhällstrender.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)