Smittar medveten närvaro? : En studie om huruvida tillståndsbaserad mindfulness kan överföras genom rösten

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

Sammanfattning: Syftet med studien var att undersöka om tillståndsbaserad mindfulness kan överföras mellan personer genom rösten. Fyrtiotre försöksdeltagare i åldrarna 18–75 år varav 17 kvinnor och 26 män exponerades i randomiserad ordning för fyra inspelade ljudfiler: två med röster som tillhör personer med hög respektive låg tillståndsbaserad mindfulness, ett lugnt klassiskt musikstycke samt tystnad. Förändringen i tillståndsbaserad mindfulness mättes med välbefinnandeinstrumentet International Positive and Negative Affect Schedule Short-Form (I-PANAS-SF). Välbefinnandet mättes före och efter exponering för ljudfilerna och förändringarna analyserades med separata t-tester som inte visade på några signifikanta effekter. Skillnaderna i förändrat välbefinnande mellan ljudfilerna analyserades med en ANOVA som visade på en signifikant skillnad mellan musikstycket och rösten som tillhör en person med låg tillståndsbaserad mindfulness samt mellan musikstycket och tystnad. Förslag på förbättringar av experimentuppställningen för att höja validitet och reliabilitet i mätningen diskuteras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)