Sökning: "mekanisk ventilation"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden mekanisk ventilation.

 1. 1. Intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av att tolka smärta hos sederade respiratorvårdade patienter : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Anna Maijanen; Beatrice Söderqvist; [2022]
  Nyckelord :Critical care nurse; intensive care unit; pain; ventilator; responsibility; assessment; Intensivvårdssjuksköterska; intensivvård; smärta; respirator; ansvar; bedömning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mekanisk respiratorbehandling är en den mest använda kortsiktiga livsuppehållande interventionen och den vanligaste behandlingsformen inom intensivvården och syftar till att understödja och stötta andningssvikt. Smärta är en vanlig upplevelse hos patienter som vårdas inom intensivvårdsavdelen och som behandlas med mekanisk ventilation, inte bara för själva respiratorbehandlingen utan även för de undersökningar och behandlingar som pågår samtidigt. LÄS MER

 2. 2. Kartläggning av patientrapporterad posttraumatiskt stressyndrom tre månader efter intensivvård för COVID-19

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Sandra Jonsson; Bodsjö Sarah; [2022]
  Nyckelord :PTSD; PCL-5; COVID-19; pandemic; intensive care; critical illness; PTSD; PCL-5; COVID-19; pandemi; intensivvård; kritisk sjukdom;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) innebär en förlängd stressreaktion och beteendeförändring hos en person. Riskfaktorer på IVA för utvecklandet av PTSD är bland andra vårdmiljö, läkemedel, lång vårdtid samt mekanisk ventilation. LÄS MER

 3. 3. Kan tilläggsbehandling med melatonin förbättra prognosen för patienter med COVID-19? : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Emma Djerf; [2022]
  Nyckelord :COVID-19; Sars-CoV-2; coronavirus; melatonin; tilläggsbehandling;

  Sammanfattning : Introduktion. Coronavirus disease 19 (COVID-19) är en virussjukdom som orsakar mild till allvarlig respiratorisk sjukdom, med symtom som andnöd, feber, hosta och trötthet. Risken att bli allvarligt sjuk är hög, med risk för komplikationer som sepsis, tromboembolismer och lungpåverkan. LÄS MER

 4. 4. Faktorer som underlättar urträningsfasen för patienter i ventilator-intensivvårdssjuksköterskors perspektiv : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Elin Jansson; [2022]
  Nyckelord :Intensivvård; intensivvårdssjuksköterska; urträning; mekanisk ventilation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mekaniskt ventilerade patienters tid i ventilator ska vara så kort som möjligt då förlängd tid i ventilator medför risk för komplikationer. Urträning ur ventilator är därmed en viktig del inom intensivvård. LÄS MER

 5. 5. Urträning ur ventilator – olika metoder och deras effekt

  Magister-uppsats,

  Författare :Dan Håkansson; Christin Lindahl; [2021-05-18]
  Nyckelord :Intensivvård; intensivvårdssjuksköterska; urträningsmodeller; effekter; mekanisk ventilation; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mekanisk ventilation är förutom att vara en livräddande åtgärd förknippat med flera komplikationer. Urträning ur ventilator är en viktig del av vården med mekanisk ventilation inom intensivvården. För att minska risken för komplikationer är det viktigt att starta urträning så fort patientens tillstånd tillåter det. LÄS MER