Sökning: "National Education Association"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden National Education Association.

 1. 1. Predictors of childhood stunting in Ghana : A cross-sectional survey of the association between stunting among children under age five and maternal bio-demographic and socioeconomic characteristics in Ghana 2014

  Master-uppsats,

  Författare :Janet Kofi; [2018]
  Nyckelord :Stunting; Ghana; under five U-5 ; bio-demographic; socio-economic factors;

  Sammanfattning : Background: Stunting is impaired linear growth that occurs within the first 1000 days of life and continues later in life. It is associated with short and long term morbidity. This study aims to examine the association between stunting and maternal biodemographic and socioeconomic characteristics in children 0-59 months in Ghana. LÄS MER

 2. 2. Räddningstjänstpersonal i beredskap : En studie om rekryteringssituationen i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Lena Håkansson; Ida Luther Wallin; [2018]
  Nyckelord :Part time firefighters; recruitment; fire brigade; Deltidsanställda brandmän; räddningspersonal i beredskap; RiB; rekrytering; räddningstjänst;

  Sammanfattning : Räddningstjänstens verksamhet regleras i Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och det första nationella målet lyder: ”Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.”   Räddningstjänst organiseras med brandmän i tre olika anställningsformer, varav deltidsanställda brandmän är en av dem och idag är den formella benämningen Räddningspersonal i beredskap, RiB. LÄS MER

 3. 3. Den lika möjligheten till utbildning : en argumentationsanalys av fackförbunds syn på utbildning och prestationsskillnader i USA

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Linnéa Meyer; [2017]
  Nyckelord :prestationsskillnader; No Child Left Behind; American Federation of Teachers; National Education Association; utbildning; det amerikanska skolsystemet; utbildningskvalité; ojämlikhet; möjligheter; Mänskliga rättigheter; Human rights; Social Sciences;

  Sammanfattning : År 2001 infördes lagen No Child Left Behind i det amerikanska skolsystemet. En lag med målet att minska ojämlikheter i skolan och skapa en skola där alla elever kan lyckas. Problematiken avsåg bland annat det konstaterade prestationsskillnaderna, vilka indikerade att elevens bakgrund påverkar möjligheten att lyckas inom skolan. LÄS MER

 4. 4. Homophily and Friendship Dynamics : An analysis of friendship formation with respect to homophily principle and distinctiveness theory

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Sepehr Saeidibonab; [2017]
  Nyckelord :Homophily; Social network; Network structure; Distinctiveness theory;

  Sammanfattning : People always find themselves interacting with others and forming ties with them; these ties shape an individual’s social network which helps form the self-conception and identity of a person. In discussing the essence of social networks and how they are formed the concept of homophily is of high significance. LÄS MER

 5. 5. Idéburna perspektiv på it i skolan En studie av idéburna skolledares olika förhållningssätt till informationsteknologi och statliga direktiv

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Martin Höglund; [2016-09-14]
  Nyckelord :It i skolan; skolledare; nationella it-strategier; idéburna skolor; friskolor; technological frames; digital kompetens;

  Sammanfattning : This study examines the different approaches to information technology and government directives on IT/ICT in schools that exist among principals within different independent, non-profit schools in Sweden. The basis of the study is a qualitative online survey with open-ended questions in which 14 principals organized in Idéburna skolors riksförbund, the national association of independent non-profit schools, participated. LÄS MER