Våld i nära relationer bland äldre : - En litteraturöversikt om vårdpersonalens erfarenheter av att möta våldsutsatta äldre inom primärvården

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: Våld i nära relationer är ett globalt folkhälsoproblem. Statistik visar att en av fem äldre utsätts. Våldet definieras genom fem typer av våld; fysiskt, psykiskt, ekonomiskt, sexuellt och försummelse. Äldre är en särskilt utsatt grupp för våld i nära relationer och våldet medför stora konsekvenser för hälsan. Distriktssköterskans omvårdnad kan vara avgörande för att träffa en potentiellt våldsutsatt äldre. Den teoretiska ram som användes var distriktsköterskans kärnkompetenser. Syfte var att belysa vårdpersonal inom primärvårdens erfarenheter att möta äldre som utsätts för våld i nära relationer. Metod: En litteraturöversikt med induktiv ansats utfördes med mixad design. Åtta kvalitativa och åtta kvantitativa originalartiklar inkluderades och analyserades med Graneheim och Lundmans innehållsanalys samt enligt Fribergs analys. Resultatet presenteras separat med ett kvalitativt, följt av ett kvantitativt resultat. Kategorierna som löper igenom båda resultaten var vårdpersonalens erfaren-heter av att upptäcka våldet, att ställa frågan om våldsutsatthet, samverkan och skapa en relation till både patienten och närstående. Resultatet belyser organisatoriska utvecklingsområden där betydelsen och behovet att utveckla screeningverktyg och rutiner, tid och kunskap framkom. Diskussionen omfattar vårdpersonalens erfarenheter och upplevda dilemman i mötet med våldsutsatta äldre. Vården har ett flertal utvecklingsmöjligheter för att hjälpa våldsutsatta äldre. Behov av mer kunskap framkommer, samt vikten av evidensbaserad vård för att ge en god omvårdnad. Slutsats: Våld i nära relationer är en känslig och komplex fråga. Distriktsköterskan har en viktig roll att vidareutveckla den avancerade omvårdnaden. Det finns ett behov av mer forskning och utbildning inom området.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)