Äldres hälsorelaterade livskvalité efter sepsis : En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Sepsis är en sjukdom där bakterier tar sig ut i blodbanan och frisätter substanser som rubbar den normala funktionen i våra organ. Sepsis delas in i tre svårighetsgrader: sepsis, svår sepsis och septisk chock. Globalt insjuknar över 35 miljoner människor per år i sepsis och hög ålder är en stor riskfaktor. Äldre individer som överlever en svår sepsis ses ha en ökad sjuklighet och dödlighet efter infektionen och löper därmed större risk för nedsatt hälsorelaterad livskvalité. Syfte: Syftet var att sammanställa kunskap om äldre patienters kvarstående problem med hälsorelaterade livskvalité efter att ha vårdats för sepsis på sjukhus. Metod: Studiedesignen för detta examensarbete var en litteraturöversikt innehållande 11 kvantitativa studier med svar på efterfrågat syfte. Sökning gjordes i CINAHL och PubMed med datumbegränsning från 2008–2018. Inkluderade artiklar har granskats med GRADE och presenteras med rubriker och underrubriker i resultatdelen. Resultat: Huvudkategorierna fysisk hälsa, kognitiv påverkan på hälsa och social hälsa härleddes till temat hälsorelaterad livskvalité. Sepsisinfektionen kunde kopplas till försämringar av fysiska, sociala och kognitiva attribut som kvarstår långt efter patienten var medicinskt färdigbehandlad. Slutsats: Forskning visar att försämrad hälsorelaterad livskvalité kvarstår långt efter utskrivning, mer forskning behövs inom området för att stötta dessa individer. Nyckelord: Hälsorelaterad livskvalité, livskvalitet, omvårdnad, sepsis, överlevnad.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)