Sökning: "överlevnad"

Visar resultat 1 - 5 av 1262 uppsatser innehållade ordet överlevnad.

 1. 1. ATT FÖRLORA SIN ROLL I LIVET En litteraturöversikt om kvinnors erfarenheter av återhämtning efter hjärtinfarkt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Selma Berglund; Hanna Sjösten; [2023-03-15]
  Nyckelord :Akut koronart syndrom; Erfarenheter; Kvinnor; Personcentrerad vård; Återhämtning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Utveckling av behandling för hjärtinfarkt innebär att allt fler av de som insjuknar överlever. Att insjukna i hjärtinfarkt är traumatiskt och överlevnad följs av återhämtningsbehov. Den sekundärpreventiva vården behöver effektiviseras och nå fler för att minska mängden återinsjuknanden. LÄS MER

 2. 2. Riskfaktorer för Strongylus vulgaris – en enkätstudie

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Jessica Lernå; [2023]
  Nyckelord :Strongylus vulgaris; blodmask; stor blodmask; häst; avmaskning; riskfaktorer;

  Sammanfattning : I stort sett exponeras alla betande hästar för endoparasiter någon gång under sin levnad. Strongylus vulgaris, en av hästens stora blodmaskar, anses vara den hästparasit som är mest patogen och kan orsaka skador som är direkt fatala. Strongylus vulgaris har en fekal-oral livscykel som tar cirka sex till sju månader att fullborda. LÄS MER

 3. 3. Jämförelse av planteringsresultatet mellan markberedningsmetoderna harvspår och omvänd torva för planteringsmaskinen Plantma X

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Simon Dahlberg; [2023]
  Nyckelord :Maskinell plantering; terrängegenskap; planteringskvalitet; högläggning; blockkvot; stubbtäthet; humustjocklek;

  Sammanfattning : Holmen har som första skogsbolag i Sverige köpt in planteringsmaskinen Plantma X med syfte att i framtiden ersätta delar av den manuella planteringen med maskinell plantering. Bra planteringskvalité samt en markberedningsmetod anpassad till traktens terrängegenskaper är viktiga faktorer för att planteringsmaskinen ska kunna implementeras i större skala framöver. LÄS MER

 4. 4. Effekten av växtnäring på överlevnad, tillväxt och vitalitet på planterade tall- och granplantor : en studie gjord på ett kontrollerat försök på en lokal i Västerbotten

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Erik Wickberg; [2023]
  Nyckelord :Växtnäring; Plantering; Plantering; Plantering; Planteringspunkt; Markberedning; Fertilizing; Planting; Growth; Survival; Planting point; Site preparation;

  Sammanfattning : Tillväxten i den svenska skogen är en central del för ett hållbart skogsbruk. Därför är markberedning och plantering viktigt för en ökad tillväxt och överlevnad för plantor av både tall (Pinus sylvestris) och gran (Picea abies). Tillsatt växtnäring vid plantering är en metod som kan öka plantors tillväxt och överlevnad. LÄS MER

 5. 5. Förutsättningar för införandet av kommunala ansvarsarter i Skåne : En kvalitativ studie över naturvårdsstyrning och implementering av kommunala ansvarsarter i Skåne

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Schinkler David; Ringsberg Gustaf; [2023]
  Nyckelord :Responsibility species; Conservation ecology; Administration; Environmental management; Nature conservation; Nature protection; Environmental policy; municipality governance; Ansvarsarter; Bevarande ekologi; Förvaltning; Miljöstyrning; Naturvård; Naturskydd; Miljöpolitik; Kommunalstyrning;

  Sammanfattning : Inom naturskyddsarbetet används många olika begrepp för att göra det enklare att gruppera och arbeta med olika arter. Ett sådant begrepp är ansvarsarter, vilket är arter som har en stor andel av sitt utbredningsområde på en plats och att de som äger den marken kan anses vara ansvariga för artens överlevnad. LÄS MER