Ett nytt liv : En allmän litteraturöversikt om hjärtstoppsöverlevares upplevelser av livet efter utskrivning från sjukhuset

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Författare: Sofia Andersson; [2024]

Nyckelord: Hjärtstopp; överlevnad; patientupplevelser; vård;

Sammanfattning: SAMMANFATTNING Introduktion Årligen inträffar omkring 10 000 hjärtstopp i Sverige och endast 12% av de som drabbas överlever. Vid ett hjärtstopp förlorar hjärtat sin pumpförmåga och blodcirkulationen upphör. Kroppen utsätts för ett stort trauma och de långsiktiga komplikaitonerna hos överlevarna är ofta många. Det saknas nationella riktlinjer från Socialstyrelsen avseende vårdandet av personer som överlevt hjärtstopp. Samtidigt är det en patientgrupp som ökar i antal och som har ett stort vårdbehov. Således är det av relevans att öka kunskapen inom aktuellt område.  Syfte Att undersöka upplevelser och erfarenheter efter utskrivning från sjukhus hos personer som överlevt hjärtstopp.  Metod Allmän litteraturöversikt med deskriptiv design. Elva kvalitativa studier hämtade från PubMed eller CINAHL stod till grund för resultatet. Resultatanalys utfördes enligt Fribergs (2017) modell för resultatanalys.  Resultat Tre teman och nio kategorier identifierades: En förändrad vardag inkluderar kategorierna: somatiska komplikationer, kognitiva komplikationer, familjesituation, begränsningar och anpassningar. Inom temat: Emotionella upplevelser återfinns kategorierna: psykologiska utmaningar och existentiella tankar. Slutligen innefattar temat: Upplevelser av vården kategorierna: avsaknad av information och stöd och deltagarnas förbättringsförslag.  Slutsats Komplikationerna efter ett hjärtstopp resulterar i en förändrad vardag som präglas av begränsningar, vilka i sin tur resulterar i en försämrad psykisk hälsa hos överlevarna. De upplever att vården inte tillgodoser deras behov. De kommer med förslag på förbättringar till vårdpersonalen, varav de flesta hör till sjuksköterskans arbetsuppgifter. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)