Resultatmanipulation - En kvalitativ studie om hur revisorer arbetar för att upptäcka och stävja resultatmanipulation

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

Sammanfattning: Syfte: Syftet med studien är att öka förståelsen för revisorns arbete med att upptäcka och stävjaeventuell resultatmanipulation. Metod: Vår studie antar en hermeneutisk forskningstradition som är ett tolkande perspektiv.Eftersom studien söker öka förståelsen för ett fenomen har vi använt oss av en kvalitativforskningsansats. Det empiriska materialet har samlats in genom tio semistrukturerade intervjuersom utförts på verksamma revisorer. Dessa intervjuer har sedan tematiskt analyserats ochpresenteras under kapitlet resultat och analys. Resultat & slutsats: Studien identifierar att revisorerna generellt anser att resultatmanipulationupptäcks och stävjas genom en väl utförd revision. För att skapa goda förutsättningar att finnaresultatmanipulation anser revisorerna att en genomtänkt planeringsfas är viktig, i vilken eventuellaincitament och rutiner utvärderas. Trots att revisorerna bedömer att deras revisionsprocess ärtillräcklig för att upptäcka resultatmanipulation är det väldigt ovanligt att det upptäcks. Branschenär dock under ständig effektivisering och digitala verktyg har kommit att spela en betydande roll irevisorernas granskning. Examensarbetets bidrag: Revisorerna anser att deras revisionsprocess omfattar kontroll aveventuell resultatmanipulation, men att det inte är deras huvudsakliga uppgift. Vår uppfattning är attdet finns en risk att revisorerna inte har ett tillräckligt stort intresse av att stävjaresultatmanipulation, alternativt att de inte besitter tillräckligt stor förståelse för vad som ingår ibegreppet. Detta skulle kunna bero på att revisorerna har en arbetsgång som baseras på väsentlighet,snarare än detaljgranskning. Förslag till fortsatt forskning: Vår studie har grundat sig på revisorers kunskaper och för att ökaförståelsen om resultatmanipulation anser vi att det skulle vara av intresse att intervjuaredovisningskonsulter samt företagare som ansvarar för redovisningsval.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)