Abraham, stamfadern till de mest omtalade religionerna : En diskursanalys av svenska läroböcker inom religionskunskapsämnet för årskurserna ett till tre

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Sammanfattning: Denna uppsats har till syfte att belysa hur de tre abrahamitiska religionerna kristendom, judendom och islam framställs över tid i svenska religionsläroböcker från 1975 till 2013. Metoden som används är en diskursanalys. De fyra läroböcker som jämförs är Vi tänker och tror (1975), Min religionsbok (1989), Grundbok, religion (2003) samt Samma rötter: Abrahams barn i tre religioner (2013). Studien genomförs genom att först se till hur många sidor var och en av de tre religionerna är tilldelade i böckerna. Därefter jämförs vad som skrivs om dem, vilken fakta och vilka centrala begrepp som används. Sedan ses till hur de olika religionerna beskrivs, där det beaktas om det finns värderingar som kan utläsas explicit, uttryckligen, men också vad som kan förstås implicit, underförstått mellan raderna. Slutligen undersöks relationerna mellan de tre abrahamitiska religionerna och om det finns en hierarkisk ställning dem sinsemellan. Detta för att svara på forskningsfrågorna om hur mycket plats var och en av religionerna får, vilka likheter och skillnader som framhävs mellan dem och hur de relateras till varandra samt hur böckerna anpassats till den läroplan som var aktuell vid utgivandet av respektive lärobok. Resultaten visar att det över tid har skett en ökning av den plats som judendom och islam får i läroböckerna i förhållande till kristendomen, som alltid varit den dominerande religionen då det är den som präglat det svenska samhället mest genom historien. I de äldre läroböckerna framställs judendom och islam en aning exotiskt och främmande och de jämförs med kristendomen som framställs som normen. Att kristendomen har en särställning i den svenska religionskunskapsundervisningen faller sig naturligt men att de andra religionerna fått ta ett större utrymme i de senaste läroböckerna korresponderar väl med den stora mångfald som finns i dagens svenska samhälle. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)