Feedbackens betydelse för elevens prestation, motivation och upplevda kompetens i idrottsundervisningen : En systematisk litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Att ge eleverna feedback under lektionstid i idrott och hälsa är en viktig del av lärarens arbete, och feedbackens syfte bör vara att utveckla och stötta eleverna. Undersökningar har dock visat att elever tycker att de får för lite feedback men även att de får feedback på fel sätt. Olika typer av feedback påverkar nämligen mottagaren på olika sätt. Men trots detta är det inte definierat hur olika typer av feedback kan påverka eleverna när de ska utveckla sina fysiska förmågor. Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att undersöka den verbala feedbackens betydelse för elevernas prestation, motivation och upplevda kompetens. Studien syftar vidare till att diskutera konsekvenser av olika typer av feedback i undervisningen i idrott och hälsa. Tre frågeställningar besvaras om vardera avsnitt: (1) Vilken påverkan har den verbala feedbacken på prestation? (2) Vilken påverkan har den verbala feedbacken på motivation? (3) Vilken påverkan har den verbala feedbacken på mottagarens upplevda kompetens? Studier som var peer-reviewed, publicerade sedan 2001, handlade om idrottslektioner eller någon form av fysisk aktivitet och gjorda på barn eller unga vuxna inkluderades. Ett urval på 20 artiklar analyserades och sammanställdes systematiskt. Resultatet av studien visar betydelsen av att lärare är medvetna om att feedback sällan ger "neutral" information och nästan alltid har konsekvenser. Positiv feedback har i vissa fall en avgörande roll. De olika typer av feedback som diskuteras är positiv och negativ feedback, specifik och informationsbaserad feedback, autonomistödjande och kontrollerande feedback, funktionell och dysfunktionell feedback, socialt jämförande feedback samt när feedbacken bör ges. En intressant slutsats är att feedback bör ges efter elevens bästa försök för att påverka elevens prestation och upplevda kompetens positivt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)