En modern allemansrätt - Allas rätt att värna och vårda naturen

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Den accelererande utrotningen av arter är ett av de största hoten mot världen, välståndet, ekonomin och kanske också mänsklighetens överlevnad enligt en samstämd expertis inom t.ex. FN och EU. Sverige, har gjort globala åtaganden att ”dra sitt strå till stacken” för bevarandet av den biologiska mångfalden och har därför försökt att lagstifta till skydd för denna Uppsatsen påvisar hur den rådande allemansrättens konfliktfyllda natur kan utgöra hinder för en effektiv tillämpning av den svenska lagstiftningen. I uppsatsen finns ett försök att definiera en konfliktbefriad allemansrätt som stödjer bevarande av biologisk mångfald.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)