Effekt av curcumin på HbA1c hos individer med fasteblodglukos

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

Sammanfattning: Sammanfattning Titel: Effekt av curcumin på HbA1c hos individer med fasteblodglukos ≥5,6 mmol/l - En systematisk översiktsartikel Författare: Clara Svensson och Elina Wallberg Handledare: Klara Sjögren Examinator: Jenny Van Odijk Linje: Dietistprogrammet 180/240 hp Typ av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition 15hp Datum: 2019-05-28 Bakgrund: Individer med diabetes ökar årligen enligt World Health Organization och uppskattas till år 2045 omfatta 629 miljoner människor. Diabetes är i dagsläget den sjunde vanligaste dödsorsaken och kostar samhället enorma summor varje år. Under senare tid har curcumin, det aktiva ämnet i gurkmeja, uppmärksammats i studier som en substans med potentiellt förebyggande eller förbättrande effekt på diabetes typ 2 eller prediabetes. Detta tros beror på dess antiinflammatoriska och antilipolytiska egenskaper. Syfte: Syftet med litteratursökningen var att undersöka om det föreligger evidens för att supplementering av curcumin har en sänkande effekt på HbA1c för individer med förhöjt fasteblodglukos. Sökväg: Det gjordes en systematisk litteratursökning i databaserna PubMed och Scopus. Sökorden var: “Curcuma”, “Hyperglycemia”, "Glucose Intolerance", "Prediabetic State", “Glycated Hemoglobin A”, “Diabetes Mellitus, Type 2” och "Randomized Controlled Trial. Urvalskriterier: Inklusionskriterier var RCT-studier som genomförts under minst tolv veckor, där supplementering av curcumin intagits peroral, studier som utförts på individer med prediabetes enligt American Diabetes Association’s diagnostiseringskriterier samt på individer med diabetes typ 2. Exklusionskriterier var artiklar skrivna på andra språk än engelska, studier som utförts på djur samt studier som har kombinationssupplementerat för en katalysatorisk effekt. Datainsamling och analys: Sökningen genomfördes den första april 2019 på PubMed och Scopus. Urvalet av studier gjordes i två steg: studier som inte uppfyllde inklusionskriterierna exkluderades på titel och abstrakt; de som återstod granskades i fulltext med hjälp av SBU:s ”Mall för kvalitetsgranskning av randomiserade studier” av två oberoende granskare. Evidensgradering skedde sedan enligt det internationella systemet GRADE. Resultat: Tre studier identifierades, två med medelhög risk för bias och en med låg risk för bias. Samtliga hade en studietid på minst tolv veckor och totalt innefattades 368 individer. Den första studien gav interventionsgruppen 300mg curcumin/dag, den andra gav 1000mg/dag och den tredje gav 1500mg/dag. Två av studierna visade att curcumin gav en signifikant sänkning av HbA1c från baslinjen medan en av studierna inte kunde se någon signifikant skillnad. Slutsats: Det finns måttligt (+++) vetenskapligt underlag för att oral supplementering av curcumin kan sänka HbA1c hos individer med förhöjt fasteblodglukos. Nyckelord: HbA1c, Curcumin, Diabetes Mellitus typ 2, Prediabetes 3 Sahlgrenska Academy at University of Gothenburg Department of Internal Medicine and Clinical Nutrition Abstract Title: Effect of curcumin on HbA1c in individuals with fasting glucose ≥5,6 mmol/l - A systematic review Author: Clara Svensson and Elina Wallberg Supervisor: Klara Sjögren Examiner: Jenny Van Odijk Programme: Programme in dietetics, 180/240 ECTS Type of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education credits Date: May 28th, 201 9 Background: According to the World Health Organization are individuals with diabetes increasing annually and are estimated to 629 million individuals by year 2045. Diabetes is currently the seventh most common cause of death and costs enormous amounts to society every year. Recently, curcumin, the active substance in turmeric, has been recognized in studies as a substance with a potentially preventive or ameliorative effect on individuals with type 2 diabetes or prediabetes, probably due to its anti-inflammatory and anti-lipolytic effect. Objective: The purpose of this systematic literature review was to investigate whether there is evidence that supplementation of curcumin has a decreasing effect on HbA1c for individuals with an elevated fasting blood glucose. Search strategy: A systematic literature search was conducted in the databases PubMed and Scopus. The used keywords were: "Curcuma", "Hyperglycemia", "Glucose Intolerance", "Prediabetic State", "Glycated Hemoglobin A", "Diabetes Mellitus, Type 2" and "Randomized Controlled Trial" Selection criteria: Inclusion criteria were RCT studies conducted for at least twelve weeks where supplementation of curcumin was taken orally, studies performed on individuals with prediabetes according to the diagnostic criteria of American Diabetes Association and on individuals with type 2 diabetes. Exclusion criteria were articles in other languages than English, studies conducted on animals and studies that used other substances as catalysts. Data collection and analysis: The search was conducted on April 1th, 2019 at PubMed and Scopus. The selection of studies was done in two stages: studies that did not meet the inclusion criteria were excluded by title and abstract; The remaining ones were reviewed in full text by the SBU's quality assurance template for randomized studies by the two writers. The strength of the evidence was performed according to the international system GRADE. Main results: Three studies were identified, two with a medium high risk of bias and one with low risk of bias. They all had an intervention period of at least twelve weeks and a total of 368 individuals. The first study gave the intervention group 300 mg of curcumin/day, the other 1000 mg/day and the third study 1500 mg/day. Two of the studies showed that a supplementation with curcumin resulted in a significant decrease in HbA1c from baseline, while one study showed no significant difference. Conclusions: There is moderate (+++) scientific evidence that oral supplementation of curcumin can lower HbA1c for individuals with an impaired fasting blood glucose. Keywords: HbAlc, Curcumin, Diabetes Mellitus typ 2, Prediabetes

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)