Effekt av curcumin på HbA1c hos individer med fasteblodglukos

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

Sammanfattning: SammanfattningTitel: Effekt av curcumin på HbA1c hos individer med fasteblodglukos≥5,6 mmol/l- En systematisk översiktsartikelFörfattare: Clara Svensson och Elina WallbergHandledare: Klara SjögrenExaminator: Jenny Van OdijkLinje: Dietistprogrammet 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition 15hpDatum: 2019-05-28Bakgrund: Individer med diabetes ökar årligen enligt World Health Organization ochuppskattas till år 2045 omfatta 629 miljoner människor. Diabetes är i dagsläget den sjundevanligaste dödsorsaken och kostar samhället enorma summor varje år. Under senare tid harcurcumin, det aktiva ämnet i gurkmeja, uppmärksammats i studier som en substans medpotentiellt förebyggande eller förbättrande effekt på diabetes typ 2 eller prediabetes. Dettatros beror på dess antiinflammatoriska och antilipolytiska egenskaper.Syfte: Syftet med litteratursökningen var att undersöka om det föreligger evidens för attsupplementering av curcumin har en sänkande effekt på HbA1c för individer med förhöjtfasteblodglukos.Sökväg: Det gjordes en systematisk litteratursökning i databaserna PubMed och Scopus.Sökorden var: “Curcuma”, “Hyperglycemia”, "Glucose Intolerance", "Prediabetic State",“Glycated Hemoglobin A”, “Diabetes Mellitus, Type 2” och "Randomized Controlled Trial.Urvalskriterier: Inklusionskriterier var RCT-studier som genomförts under minst tolv veckor,där supplementering av curcumin intagits peroral, studier som utförts på individer medprediabetes enligt American Diabetes Association’s diagnostiseringskriterier samt påindivider med diabetes typ 2. Exklusionskriterier var artiklar skrivna på andra språk änengelska, studier som utförts på djur samt studier som har kombinationssupplementerat för enkatalysatorisk effekt.Datainsamling och analys: Sökningen genomfördes den första april 2019 på PubMed ochScopus. Urvalet av studier gjordes i två steg: studier som inte uppfyllde inklusionskriteriernaexkluderades på titel och abstrakt; de som återstod granskades i fulltext med hjälp av SBU:s”Mall för kvalitetsgranskning av randomiserade studier” av två oberoende granskare.Evidensgradering skedde sedan enligt det internationella systemet GRADE.Resultat: Tre studier identifierades, två med medelhög risk för bias och en med låg risk förbias. Samtliga hade en studietid på minst tolv veckor och totalt innefattades 368 individer.Den första studien gav interventionsgruppen 300mg curcumin/dag, den andra gav1000mg/dag och den tredje gav 1500mg/dag. Två av studierna visade att curcumin gav ensignifikant sänkning av HbA1c från baslinjen medan en av studierna inte kunde se någonsignifikant skillnad.Slutsats: Det finns måttligt (+++) vetenskapligt underlag för att oral supplementering avcurcumin kan sänka HbA1c hos individer med förhöjt fasteblodglukos.Nyckelord: HbA1c, Curcumin, Diabetes Mellitus typ 2, Prediabetes3Sahlgrenska Academyat University of GothenburgDepartment of Internal Medicine and Clinical NutritionAbstractTitle: Effect of curcumin on HbA1c in individuals with fasting glucose≥5,6 mmol/l- A systematic reviewAuthor: Clara Svensson and Elina WallbergSupervisor: Klara SjögrenExaminer: Jenny Van OdijkProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: May 28th, 201 9Background: According to the World Health Organization are individuals with diabetesincreasing annually and are estimated to 629 million individuals by year 2045. Diabetes iscurrently the seventh most common cause of death and costs enormous amounts to societyevery year. Recently, curcumin, the active substance in turmeric, has been recognized instudies as a substance with a potentially preventive or ameliorative effect on individuals withtype 2 diabetes or prediabetes, probably due to its anti-inflammatory and anti-lipolytic effect.Objective: The purpose of this systematic literature review was to investigate whether there isevidence that supplementation of curcumin has a decreasing effect on HbA1c for individualswith an elevated fasting blood glucose.Search strategy: A systematic literature search was conducted in the databases PubMed andScopus. The used keywords were: "Curcuma", "Hyperglycemia", "Glucose Intolerance","Prediabetic State", "Glycated Hemoglobin A", "Diabetes Mellitus, Type 2" and "RandomizedControlled Trial"Selection criteria: Inclusion criteria were RCT studies conducted for at least twelve weekswhere supplementation of curcumin was taken orally, studies performed on individuals withprediabetes according to the diagnostic criteria of American Diabetes Association and onindividuals with type 2 diabetes. Exclusion criteria were articles in other languages thanEnglish, studies conducted on animals and studies that used other substances as catalysts.Data collection and analysis: The search was conducted on April 1th, 2019 at PubMed andScopus. The selection of studies was done in two stages: studies that did not meet theinclusion criteria were excluded by title and abstract; The remaining ones were reviewed infull text by the SBU's quality assurance template for randomized studies by the two writers.The strength of the evidence was performed according to the international system GRADE.Main results: Three studies were identified, two with a medium high risk of bias and one withlow risk of bias. They all had an intervention period of at least twelve weeks and a total of368 individuals. The first study gave the intervention group 300 mg of curcumin/day, theother 1000 mg/day and the third study 1500 mg/day. Two of the studies showed that asupplementation with curcumin resulted in a significant decrease in HbA1c from baseline,while one study showed no significant difference.Conclusions: There is moderate (+++) scientific evidence that oral supplementation ofcurcumin can lower HbA1c for individuals with an impaired fasting blood glucose.Keywords: HbAlc, Curcumin, Diabetes Mellitus typ 2, Prediabetes

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)