Sökning: "Teodor Sandklef"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Teodor Sandklef.

  1. 1. Kulturmiljöer, förvaltning och klimatförändringar En kvalitativ fallstudie om Gathenhielmska kulturreservatet som ett social-ekologiskt system

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

    Författare :Teodor Sandklef; [2022-02-02]
    Nyckelord :social-ekologiska system; hållbarhet; klimatförändringar; kulturarv; kulturmiljöer; kulturmiljöförvaltning;

    Sammanfattning : This papers aim is to investigate how cultural landscapes and management relate to climate patterns and some of its consequences. By doing so, the paper also seeks to apply Elinor Ostroms general framework for analyzing sustainability in social-ecological systems (2007, 2009; McGinnis & Ostrom, 2014). LÄS MER