Sökning: "diskursanalys frågeställning"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade orden diskursanalys frågeställning.

 1. 1. Från religion till humanvetenskap : En historisk diskursanalys av Kriminalvårdens styrdokument

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Henrik Sahlin; Karl Chef Lilja; [2021]
  Nyckelord :Kriminalvården; kristendom; rationalitet; humanism; diskursanalys;

  Sammanfattning : Denna uppsats problematiserar Kriminalvårdens ideologiska utveckling genom att analysera interna och externa styrdokument från tre tidsperioder: 1923, 1963-1968 och 2008-2020. Uppsatsen undersöker hur den kristna diskursen och den kristna praktiken inom Kriminalvårdens verksamhet successivt har ersatts som en del av samhällets övergripande rationaliseringstendenser. LÄS MER

 2. 2. Genusrollers framställning i barnlitteratur

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sara Bolin; Lotten Jonsson; [2021]
  Nyckelord :genusroller; genus; barnlitteratur; egenskaper; könsroller;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar hur karaktärers egenskaper framställs i barnlitteratur och då specifikt egenskaper kopplade till genus. Den behandlar hur könsroller framställs i form av manligt och kvinnligt. Vidare diskuteras hur dessa framställningar kan komma att påverka barns skapande av genusidentitet. LÄS MER

 3. 3. "Vi har inte högläsning, fröknarna bara läser för oss" : En diskursanalytisk studie av barns perspektiv och barnperspektiv på högläsning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sarah Svedberg; Sara Olsson; [2021]
  Nyckelord :barnperspektiv; diskursanalys; förskollärare; högläsning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att synliggöra barns och pedagogers diskurser kring högläsning i förskolan. Detta då vi har uppmärksammat att det finns en tydlig kunskapslucka när det kommer till studier som handlar om högläsning där barns perspektiv behandlas. De flesta studier fokuserar mer på pedagogerna samt de didaktiske val de gör. LÄS MER

 4. 4. Bildpedagogik som verksamhet inom Kulturskolan Stockholm

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Konstantinos Prodromou Dahlqvist; [2020]
  Nyckelord :Bildpedagogik; Konstpedagogik; Kulturskolan; Kulturskole-didaktik; Nodalpunkter; Diskursanalys;

  Sammanfattning : Undersökningen handlar om bildpedagogisk verksamhet inom Kulturskolan Stockholm. Syftet var att undersöka och synliggöra bildpedagogernas språkbruk kring sin profession. Empirisamlingen gjordes med hjälp av intervjuer, tankekartor och ett enkätformulär. LÄS MER

 5. 5. Könsneutralt, könsstereotypiskt, könsöverskridande - eller någonting där emellan : Pedagogers diskurser om kön och genuspedagogik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Fredrika Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Feministisk poststrukturalism; Förskola; Konstruktion; Könsneutral; Könsstereotypisk; Könsöverskridande;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur pedagogernas resonerar kring genuspedagogik utifrån kategorierna könsneutral, könsstereotypisk och könsöverskridande. Studiens frågeställning som använts för att uppfylla studiens syfte är: Vilka konstruktioner framträder i pedagogers berättelser om hur de arbetar med pojkar och flickor?Studien utgår ifrån den vetenskapliga teorin feministisk poststrukturalism med diskursanalys som metod och konstruktion som analysverktyg. LÄS MER