Företag och hållbarhetschefen - vilken funktion har de globala målen och Agenda 2030?

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund: Världen står inför stora globala utmaningar. Koldioxidutsläppen förväntas öka och ekosystem och dess tjänster är hotade på grund av överexploatering till följd av mänsklig påverkan, vilket i sin tur leder till ökad fattigdom. Som ett svar på dessa utmaningar och för att skapa en hållbar framtid antogs i september 2015, av 193 ledare i Förenta Nationerna (FN), de 17 Globala Målen samt 169 delmål. För att uppnå en hållbar framtid har företagen ett avgörande ansvar för att nå dessa mål. Inom företag skapar hållbarhetschefen värde för det relaterade arbetet gällande de globala målen. Syfte: Syftet med denna uppsats är att bidra med ny kunskap kring vilken funktion de globala målen fyller på företag samt vilken del de fyller i hållbarhetsarbetet. Syftet är även att belysa huruvida de globala målen har påverkat hållbarhetschefens inflytande och roll på företaget. Metod: Denna studie har en abduktiv ansats, där artiklar och teorier har använts för att kunna bidra till att analysera den empiri som samlats in i senare tillfälle genom fyra semi-strukturerade intervjuer. Efter insamlad empiri har nya artiklar bearbetats och förts in i uppsatsen. Resultat och Slutsats: De globala målen har fungerat som ett verktyg för företag att navigera sig gentemot att integrera hållbarhet i sin verksamhet. Dessutom har de globala målen inte ändrat rollen för hållbarhetschefer, men de har bidragit till ökad kommunikation internt i företagen och externt inom branschen som de verkar inom. Förändring i företagens strategiska arbete mot de globala målen har ökat i och med implementeringen. Majoritet av företaget hade redan utvecklat hållbarhetsstrategier innan målen kom in i bilden, dock ökade förståelsen och integreringen sedan de globala målen kopplades samman till dess verksamhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)