Belysa betydelsefulla faktorer i interventioner som används vid drog- och alkoholberoende med fokus på meningsfulla aktiviteter

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Drog-och alkoholberoende är ett problem som påverkar individers vardagsliv och hindrar individen att engagera sig i personliga aktiviteter. Behandling för beroende har ofta ett medicinskt fokus där det holistiska synsättet förbises. Detta innebär att individens aktivitetsbehov inte beaktas i behandlingen. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att belysa betydelsefulla faktorer i interventioner som används vid drog och alkoholberoende med fokus på meningsfulla aktiviteter. Metod: Genom en litteraturstudie granska tidigare studier för att besvara syftet. Resultat: Betydande faktorer för återhämtningen var interventioner som fokuserar på gruppaktiviteter, kreativa aktiviteter, vardagsaktiviteter samt arbetsrelaterade åtgärder. Miljön var en betydande faktor för återhämtningen och att ersätta beroendet med nya meningsfulla aktiviteter. Slutsats: Arbetsterapeuter med sin kunskap om aktivitet har stor möjlighet att hjälpa individer i drog och alkoholberoende. Detta genom att hjälpa dem att finna nya meningsfulla aktiviteter. Det behövs mer evidensbaserad forskning kring hur arbetsterapeuter kan arbeta med individer med ett beroende.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)