Att leda under krig i en digital tidsepok : en kvalitativ textanalys av Volodymyr Zelenskyjs självframställning på Instagram

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

Sammanfattning: B-uppsatsen är författad av Tilda Thorsson och Hanna Dalborg i ämnet medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen kommunikation och medier vid Lunds universitet. Uppsatsens titel är “Att leda under krig i en digital tidsepok”. I en tidsepok av digitala medier krävs ett nytt sorts ledarskap online. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj publicerar frekvent inlägg på Instagram under pågående krig och har blivit en symbol för landet. Genom en kvalitativ textanalys syftar denna uppsats att öka förståelsen för hur politiska ledare kan uppvisa ledarskap på sociala medier och skapa förtroende i krigstid. Fokus läggs på hur Zelenskyj inkluderar den ukrainska befolkningen, andra staters politiska ledare och andra länders befolkning. Textanalysen bygger på fyra analyskategorier: innehåll, intertextualitet, relation och form och kompletteras med teori kring politiskt ledarskap och politisk retorik. Inom politiskt ledarskap kommer fokus vara på ledarens förtroendeskapande, egenskaper och medielogik. Inom politisk retorik är ethos, pathos och logos huvudsakliga begrepp som används för att förklara Zelenskyjs förtroendeskapande. Primärmaterial består av två olika inläggstyper i form av tre inlägg som porträtterar Zelenskyj vid ett skrivbord och tre inlägg som porträtterar ett krisdrabbat Ukraina. Uppsatsens frågeställningar är: Hur framställer den ukrainska presidenten Zelenskyj sig själv som politisk ledare på Instagram? Hur kan en politisk ledare försöka skapa förtroende i krigstid? Analysen visar att Zelenskyj i många fall talar till sitt folk på ett närvarande sätt, inkluderar engelsk text för de som inte förstår ukrainska och riktar vissa inlägg till andra politiska ledare som tack för solidaritet. Genom detta visar han på en ärlighet, auktoritet, kampvilja och inger hopp om en framtid för sin befolkning och sitt land.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)