Barnmorskors hälsofrämjande arbete med fysisk aktivitet under graviditet : En intervjustudie inom mödrahälsovården

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

Sammanfattning: Bakgrund: I bakgrunden framkommer flera fördelar med att vara fysisk aktiv under graviditeten. Barnmorskan har en viktig roll genom att stödja och stötta kvinnan, barnmorskan skall stärka kvinnans rätt till självbestämmande och vara en förebild vad gäller hälsoupplysning samt friskvård. Syftet med föreliggande studie var att beskriva mödrahälsovårdsbarnmorskors hälsofrämjande arbete med fysisk aktivitet under graviditet. Metod: Insamlingsmetod var semistrukturerade intervjuer analyserade med tematisk nätverksanalys inspirerad av Attride-Stirling, 2001. Både ett snöbollsurval och ett bekvämlighetsurval användes, sju barnmorskor inom mödrahälsovården i mellersta Norrland deltog i studien. Resultat: Det globala temat ”Barnmorskor främjar fysisk aktivitet under graviditet” stöds av fyra underteman: Barnmorskan 1) har förvärvat insikt om fysisk aktivitet och hälsa, 2) rekommenderar fysisk aktivitet, 3) bedömer när fysisk aktivitet bör avrådas och 4) motiverar och följer upp fysisk aktivitet under graviditet. Slutsats: Barnmorskor har via grundutbildningen förvärvat baskunskaper gällande den gravida kvinnans fysiska aktivitet. Ytterligare insikt inom ämnet har barnmorskor förvärvat av eget intresse. Studiens resultat kan användas för reflektion kring barnmorskans viktiga roll i det hälsofrämjande arbetet med fysisk aktivitet under graviditet. Klinisk tillämpbarhet: Det fanns en önskan om vidgat samarbete med andra vårdgivare/aktörer. Sjukgymnast var den yrkeskategori vilken i de flesta fall föreslogs. Resurser kan läggas på interna kurser och utbildningar för att stödja barnmorskor i deras förebyggande arbete med fysisk aktivitet under graviditet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)