Kroppsideal i Idrott och hälsa : En studie om kvinnors och mäns kroppar i läroböcker i skolämnet Idrott och hälsa.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

Sammanfattning:

Syfte och frågeställningar

Syftet med studien är att studera hälso- och kroppsideal som framställs i fem läromedel riktade till högstadiet och gymnasiet för ämnet idrott och hälsa samt studera om idealen skiljer sig mellan könen.

  • Vilka kroppsideal finns i läromedlen?
  • Vilka hälsosamma kroppsideal och ohälsosamma kroppar framställs i läromedlen?
  • Skiljer sig idealen beroende på kön?

Metod

Fem läroböcker riktade till högstadiet och gymnasiet i idrott och hälsa har använts för att analysera förekomsten av kropps- och hälsoideal. Text- och bildanalys har använts för att studera materialet och genom en variant av innehållsanalys har materialet studerats och analyserats där text och bild som kunnat kopplas till kroppsideal och hälsoideal delats in i sex kategorier. Kategorierna var hälsosam kvinnlig kropp, ohälsosam kvinnlig kropp, hälsosam manlig kropp, ohälsosam manlig kropp, hälsosam kropp obestämt kön och ohälsosam kropp obestämt kön. Efter en sammanställning av samtliga bilder och textavsnitt har en sammanvägning gjorts som visar mönster i läroböckerna kring hälso- och kroppsideal för respektive kön men också gemensamma drag mellan könen.

Resultat

Studien visar att kvinnliga ideala hälsosamma kroppar gestaltas på bilderna som smala, vältränade och unga. Den ohälsosamma kvinnliga kroppen gestaltas som sjuk, skadad, mycket smal och inaktiv. Den manliga hälsosamma ideala kroppen är vältränad, mer muskulös än kvinnokroppen samt ung. En ohälsosam kropp för den manliga ohälsosamma kroppen gestaltas som en kropp som är överviktig och inaktiv. De gemensamma dragen för både mäns och kvinnors kroppar är att en hälsosam ideal kropp är vältränad och aktiv kropp och en ohälsosam kropp är en inaktiv kropp som använder tobak och missbrukar droger.

Slutsats

Genom att utesluta bilder av olika kroppar som exempelvis kroppar med annan hudfärg än vit, transpersoner, kroppar som är bredare över lår/höft och funktionshindrade kroppar visas en ensidig bild av den ideala hälsosamma och ohälsosamma kroppen i de analyserade läromedlen, där hälso- och kroppsidealen skiljer sig mellan könen. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)