Överens på skilda grunder – en studie i bedömningspraktik

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Författare: Björn Moberg; [2016]

Nyckelord: Bedömningspraktik; Betyg;

Sammanfattning: Detta är en närstudie av hur lärares bedömningsprocesser kan skilja sig respektive överensstämma. Överlappande och särskilda tillvägagångssätt, värderingar och uppfattningar delas i denna studie in i kategorier. Kategorierna fokuserar på skillnader i dessa tillvägagångssätt, snarare än på de personer som representerar dem. Underlaget för studien har tagits fram genom intervjuer med gymnasielärare som lär ut svenska 3 till elever i teoretiska program i Malmö. Ett av studiens främsta resultat är att de lärare som intervjuades var relativt överens om vad som skulle inkluderas i ett bedömningsunderlag i svenska 3, medan uppfattningarna skilde sig betydligt mer om hur några av de värdeord som återfinns i kursinnehållets kunskapskrav skulle definieras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)