VILKEN RÖKAVVÄNJNINGS METOD ÄR MEST EFFEKTIV VID KRONISK OBSTRUKTIV LUNGSJUKDOM?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: Syfte: Att utvärdera vilken rökavvänjnings metod som är mest effektiv vid kronisk obstruktiv lungsjukdom. Det som undersöktes var de förbättringar i patientresultatet av de olika rökavvänjnings metoderna. Mål: Databassökning samt identifiering av relevant litteratur.Bedömning av kvaliteten på de inkluderade studierna ochsammanställning och sammanfattning av dokumentationen respektive resultat. Studie typer: Sammanställningar och systematiska sammanställningar. Källor: MEDLINE, CINAHL och Cochrane Bibliotek. Metoder: Litteratursökning utfördes, sammanställningarna bedömdes med AMSTAR 2 och PRISMA formulären. Informationen sammanställdes i tabell som sammanfattade resultaten. Resultat: 10 systematiska sammanställningar med medel till hög PRISMA och AMSTAR 2 poäng samlades med en variation av 370 – 13000 KOL-patienter. Dödlighet, sjuklighet och livskvalité visade positiva resultat, andel personer som slutade röka visade också signifikanta siffror.Slutsats: Det finns bevis av interventioner som har positiv effekt på KOL-patienter att sluta röka. Intensiv farmakoterapi rådgivning och motiverande samtal visade bästa resultat för en KOL-patient.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)