“Vad är det viktigaste för barnet?” En kvalitativ studie av hur socialsekreterare beskriver sitt arbete med utformningen av umgänge mellan familjehemsplacerade barn och deras biologiska föräldrar.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Syftet med denna studie var att undersöka hur socialsekreterare beskriver sitt arbete med utformningen av umgänge mellan familjehemsplacerade barn och deras biologiska föräldrar. Studien gjordes genom kvalitativ metod och bestod av intervjuer med sex socialsekreterare som arbetar inom Socialtjänsten på fem olika familjehemsenheter i Sverige. För att analysera intervjuerna användes innehållsanalys. De teoretiska begrepp som användes i analysen var forskningsbaserad- och erfarenhetsbaserad kunskap, Shiers delaktighetsmodell, subjekt-, aktörs- och skyddsperspektiv, samt ekologisk systemteori. Resultatet visade att socialsekreterare inhämtar kunskap från relevanta handböcker utformade av Socialstyrelsen samt andra modeller, exempelvis FoU Södertörn. Erfarenhet från tidigare ärenden visade sig vara en tillgång i umgängesplaneringar, samt den kunskap som delas kollegor emellan. Socialsekreterarna tar hjälp av barnets nätverk vid inhämtning av kunskap för att kunna utforma ett bra umgänge mellan barnet och barnets föräldrar. Barnets bästa i utformning av umgänge avgörs i det enskilda fallet med hjälp av enskilda samtal, samverkan med barnets nätverk samt skyddsbedömningar. Socialsekreterarna gör barnet delaktigt anpassat utifrån ålder och mognad med hjälp av bland annat olika metoder och verktyg, enskilda samtal med barnet, samt observerar barnets reaktioner med hjälp av barnets nätverk.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)